AI PathFinder projectbeeld

Het algemeen doel van het AI-PathFinder project is om de Vlaamse voedingsbedrijven te ondersteunen om hun AI-strategie uit te werken en zo de concrete AI-adoptie te versnellen.

Waarom dit project?

Voedingsbedrijven zijn zich er meer en meer van bewust dat een verdere digitalisering van hun bedrijfsvoering een essentiële schakel is om te blijven groeien en voor de toekomst concurrentieel te blijven. De meeste voedingsbedrijven, en zeker ook de kleinere bedrijven, ondervinden nog steeds grote moeilijkheden om in deze zeer snel evoluerende omgeving enerzijds een zicht te krijgen op hun eigen “data”, hun belangrijkste noden in het omgaan met die “data”, en anderzijds op het gigantische aanbod aan de mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI) en AI-aanbieders. Hierdoor is het voor deze bedrijven uitermate moeilijk om voor zichzelf duidelijke doelstellingen te formuleren en keuzes te maken uit zowel het grote aanbod aan AI-mogelijkheden, als aan de overvloed aan technologieaanbieders of consultants. Vaak hebben voedingsbedrijven, uitgezonderd enkele grotere bedrijven, geen speciale afdeling met voldoende expertise op gebied van alle verschillende digitale mogelijkheden. Inzetten op AI? Ja, maar hoe? 

Voor Flanders’ FOOD past dit project in de roadmap ‘ Towards the Food Factory of the Future’ waarin het versnellen en faciliteren van de digitalisering van de Vlaamse voedingsindustrie een belangrijk thema is. Het ultieme doel van Flanders’ FOOD is dat elk voedingsbedrijf, klein of groot, de stappen zet op weg naar een fabriek van de toekomst. Uit enquêtes en lopende projecten zoals DigiTrack en Operator 4.0 blijkt duidelijk dat vele voedingsbedrijven gewoonweg geen idee hebben wat de specifieke meerwaarde (of net niet) van AI voor hun bedrijf kan zijn of welke stappen ze moeten zetten om tot AI-implementaties te komen. Deze bedrijven articuleren een grote behoefte aan een onafhankelijke ondersteuning en begeleiding in het zetten van de juiste eerste stappen richting AI.

Onderzoeksaanpak / projectaanpak

AI PathFinder is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) met als doel de Vlaamse voedingsbedrijven te ondersteunen om hun AI-strategie uit te werken en zo de concrete AI-adoptie te versnellen. Hierdoor worden zij op termijn een bedrijf dat veel sterker gewapend is voor de toekomst waardoor competitiviteit en groei behouden blijft. De focus ligt dan ook op inspireren, stimuleren en faciliteren van adoptie van AI gebaseerde oplossingen voor concrete uitdagingen, noden en opportuniteiten van de voedingsbedrijven.  

Doelgroep en resultaten

AI-PathFinder omvat volgende concrete doelstellingen en resultaten voor de kennisopbouw en kennisverspreiding:  

  • Het ontwikkelen van een AI-maturiteitscan en generiek stappenplan voor AI implementatie op maat van de voedingsbedrijven 
  • Het ontwikkelen van Proof-of-concepts binnen een modulaire, uitbreidbare architectuur vanuit een State-of-the-art van inzetbare oplossingen voor data en AI 
  • Het ontwikkelen van demo cases via de pilot plant VEG-i-TEC als validatie van de eerste twee doelstellingen ter ondersteuning van de brede kennisverspreiding. 
  • Opzetten en begeleiden van een kennisplatform rond AI implementatie in de voedingsindustrie.  
  • Publicatie van een AI-PathFinder-gids voor AI implementatie in de voedingsindustrie.  
Verwachte resultaten en impact 

Door het project AI-PathFinder zullen bedrijven op een doordachte manier inzicht krijgen op hun noden m.b.t. data en kunnen ze een stappenplan voor AI uitwerken. De verzamelde inzichten en methodieken ontwikkeld op basis van input van de begeleidingsgroep worden gebundeld in de “AI-Pathfinder-gids: een leidraad voor AI-implementatie in de voedingsindustrie” die na afloop van het project ingezet kan worden voor brede disseminatie en sensibilisatie van de ruime doelgroep. Door de uitwerking van de use cases op VEG-i-TEC wordt het potentieel van en het implementatietraject naar AI tastbaar gemaakt voor de doelgroepbedrijven. Deze demo cases zullen ertoe bijdragen dat bedrijven aan de slag gaan om hun transformatietraject richting AI in kaart te brengen en concrete stappen zetten om dit te realiseren. 
Er wordt verwacht dat de ontwikkelde tools in dit project en de ondersteuning van peers via het kennisplatform bedrijven zal aanzetten om op een meer doordachte, strategische onderbouwde, wijze stappen te zetten inzake data en AI. Het team van projectuitvoerders heeft de ambitie om coaching trajecten uit te voeren met de ontwikkelde tools in parallel en na afloop van het project (deel B en later). Afhankelijk van het type voedingsbedrijf zal deze hiermee ofwel zelf aan de slag gaan (bedrijven die beschikken over R&D en IT-capaciteit) en deze zullen overgaan tot investeringen of O&O trajecten. Andere bedrijven zullen misschien beslissen om dit belangrijk kantelmoment in hun organisatie te laten begeleiden door iemand die ze daarvoor specifiek aanwerven (bv. via kmo groeisubsidie te steunen) of door een externe consultant die de volledige uitrol kan begeleiden.  

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van:

  • Imec
  • Sirris
  • Universiteit Gent
  • Hogeschool West-Vlaanderen
  • VEG-i-TEC
Flanders' FOOD logo
imec
Sirris
Universiteit Gent
Howest logo

Deelnemen

Het project start mei 2022 en loopt tot mei 2025 (projectduur 3 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).