Algemene voorwaarden

 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de opdrachtnemer (hierna Flanders’ FOOD genoemd) en de opdrachtgever.
 2. Onze offertes zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de offertedatum. Ingeval van aanvaarding van de offerte komt de overeenkomst tussen Flanders’ FOOD en de opdrachtgever tot stand op basis van deze voorwaarden.
 3. De samenwerking met Flanders’ FOOD is niet-exclusief.
 4. Flanders’ FOOD gaat met betrekking tot het beoogde resultaat van haar onderzoeksopdrachten enkel een middelenverbintenis aan en geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de resultaten voor een specifiek doeleinde.
 5. De opdrachtgever verbindt er zich toe de nodige informatie en/of materialen beschikbaar te maken om Flanders’ FOOD in staat te stellen de opdracht naar behoren uit te voeren. Flanders’ FOOD is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering van de opdracht als gevolg van het laattijdig ter beschikking stellen van informatie en/of materialen door de opdrachtgever.
 6. De facturen zijn betaalbaar in handen van Flanders’ FOOD binnen dertig kalenderdagen vanaf de factuurdatum door overschrijving, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Protest op de facturen moet gebeuren, bij aangetekend schrijven, binnen de tien kalenderdagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt het factuurbedrag integraal en onherroepelijk opeisbaar.
 8. In geval van betalingsachterstal of niet-naleving van een contractuele verbintenis door de opdrachtgever, kan Flanders’ FOOD de uitvoering van de lopende bestellingen en opdrachten en alle verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever teniet doen of opschorten en slechts hervatten na ontvangst van de betaling en/of naleving van alle verplichtingen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, en onverminderd het recht van Flanders’ FOOD om schadevergoeding te vorderen.
 9. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd. De rentevoet is de rentevoet die in de betreffende periode van toepassing is voor handelstransacties. Er is ook een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 150Eur. De kosten en erelonen van de advocaat bij invordering van de openstaande factuur zijn ten laste van de opdrachtgever.
 10. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever, kan Flanders’ FOOD de overeenkomst zonder ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever, is deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de contractprijs, onverminderd de vergoeding van de schade die Flanders’ FOOD werkelijk heeft geleden. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van Flanders’ FOOD, is de opdrachtgever, ingeval hij consument is, gerechtigd op dezelfde schadevergoeding.
 11. Levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds EXW (=af fabriek). Goederen worden verzonden op kosten en risico van de opdrachtgever. Tot op de datum van de integrale betaling, blijven de geleverde goederen exclusief eigendom van Flanders’ FOOD. Ingeval van niet-tijdige betaling kan Flanders’ FOOD de goederen terugvragen. Flanders’ FOOD behoudt de reeds ontvangen betalingen als vergoeding voor schade en verliezen.
 12. Bij annulering van het geheel of een deel van deze opdracht moet dit schriftelijk en uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum gebeuren. Bij annulering binnen de week voor de overeengekomen startdatum van het geheel of een deel van de opdracht zal de opdrachtgever aan Flanders’ FOOD een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van het offertebedrag onverminderd het recht van ILVO om een hogere schade te bewijzen.
 13. Een vertraging in de uitvoering van de opdracht kan geen aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding door Flanders’ FOOD. Flanders’ FOOD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht, tenzij deze het gevolg zou zijn van bedrog of opzettelijke fout van Flanders’ FOOD. De opdrachtgever draagt ook de volle verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de resultaten en zal Flanders’ FOOD vrijwaren voor vorderingen van derden in dit verband. Ingeval van aansprakelijkheid zal de schade verschuldigd door Flanders’ FOOD beperkt blijven tot de waarde van de opdracht.
 14. Producten die resulteren uit de testen uitgevoerd bij Flanders’ FOOD mogen noch gecommercialiseerd, noch geconsumeerd worden behalve ingeval van smaaktesten uitgevoerd door een smaakpanel, monsters voor beurzen of klinische studies nadat microbiologische analyses uitgevoerd werden op deze producten en dit met een negatief resultaat. De producten die resulteren uit de testen uitgevoerd bij Flanders’ FOOD of bij de opdrachtgever dienen na uitvoering van de testen hetzij door Flanders’ FOOD hetzij door de opdrachtgever vernietigd te worden. Flanders’ FOOD beschikt niet over een allergenenvrije productieruimte. Hoewel er zeer hygiënisch gewerkt wordt tijdens de bereiding van de provocatievoedingsmatrices, kan een mogelijke kruiscontaminatie met één van de 14 ingrediënten die in de EU als allergenen op het etiket moeten worden vermeld niet met absolute zekerheid uitgesloten worden. Bij Flanders’ FOOD kan gewerkt worden met genetisch gemodificeerde landbouwproducten. Hoewel er zeer hygiënisch gewerkt wordt, kan een mogelijke kruiscontaminatie met een GGO product niet met absolute zekerheid uitgesloten worden.
 15. De opdrachtgever verbindt er zich toe om personeelsleden of aangestelden van Flanders’ FOOD die schade oplopen tijdens het uitvoeren van de opdracht op locaties die onder toezicht of controle staan van de opdrachtgever volledig te vergoeden, behoudens in het geval dat enkel de fout van het personeelslid of aangestelde aan de basis ligt van het ontstaan van de schade. De opdrachtgever vrijwaart Flanders’ FOOD op haar eerste verzoek tegen de vorderingen die door haar personeelsleden of aangestelden tegen haar worden ingesteld in dat verband.
 16. De opdrachtgever sluit de nodige verzekeringen af en legt deze op eerste verzoek voor aan Flanders’ FOOD .
 17. De opdrachtgever verleent tot zekerheid van al haar verbintenissen een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden.
 18. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.
 19. Flanders' FOOD hecht enorm veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zal er alles aan doen om die gegevens conform de reglementaire bepalingen te beschermen. Alle door Flanders' FOOD verzamelde gegevens worden bewaard in een database die niet toegankelijk is voor derden en wordt niet tegen vergoeding ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en alle technische en organisatorische middelen worden aangewend om datalekken te vermijden. Flanders' FOOD verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens als ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, gezondheid of dergelijke. Flanders' FOOD zal voor rapportering aan subsidie-verstrekkend agentschap gebruik maken van rapporten die persoonsgegevens bevatten, en deze verstrekken aan het desbetreffende agentschap

U kan uw vragen of verzoeken hierover richten aan info@flandersfood.com