Privacyverklaring

Flanders' FOOD hecht enorm veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zal er alles aan doen om die gegevens conform de reglementaire bepalingen te beschermen. Alle door Flanders' FOOD verzamelde gegevens worden bewaard in een database die niet toegankelijk is voor derden en wordt niet tegen vergoeding ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en alle technische en organisatorische middelen worden aangewend om datalekken te vermijden. Flanders' FOOD richt zich niet tot minderjarigen en verzamelt enkel de administratief noodzakelijke gegevens van minderjarigen voor de administratieve afhandeling van een studenten contract. Flanders' FOOD verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens als ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, gezondheid of dergelijke. Flanders' FOOD zal voor rapportering aan subsidie-verstrekkend agentschap gebruik maken van rapporten die persoonsgegevens bevatten, en deze verstrekken aan het desbetreffende agentschap. Indien Flanders' FOOD samen met een partner een activiteit organiseert, zal deze partner de data gegenereerd uit deze activiteit enkel mogen gebruiken voor de organisatie van deze activiteit.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u steeds het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken. U kan daarnaast ook steeds vragen om uw gegevens aan te passen, te vervolledigen of te verwijderen. Flanders' FOOD zal uw aanvraag tot inzage, aanpassing of verwijdering behandelen binnen de wettelijk voorziene tijd van 30 dagen. U kan als betrokkene meer informatie verkrijgen of een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u als betrokkene een aanvraag wil indienen tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens kan u zich wenden tot info@flandersfood.com

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Flanders' FOOD VZW is de verantwoordelijke verwerker van uw gegevens, met zetel te Wetenschapsstraat 14a in 1040 Brussel
en ondernemingsnummer 0878017175

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt

Flanders' FOOD verzamelt gegevens die u ons vrijwillig verstrekt in webformulieren voor deelname aan een event, lidmaatschapsaanvraag of een enquete, contracten voor deelname aan projecten of gebruikersgroepen en/of stuurgroepen, nieuwsbrieven. Op evenementen van Flanders' FOOD kan er foto en/of videomateriaal verzameld worden, waarvoor steeds uw toestemming zal gevraagd worden indien u herkenbaar in beeld komt. Flanders' FOOD verzamelt en verstrekt ook gegevens van personeel voor de administratieve afhandeling van bvb lonen een het sociaal secretariaat (dit omvat werknemers, ex-werknemers en jobstudenten), en loongegevens van derden voor de financiële rapportering aan subsidie-verstrekkend agentschap (voor projecten die via Flanders' FOOD gerapporteerd worden).