water het blauwe goud

In Irricoli wordt de toepasbaarheid van gezuiverd huishoudelijk afvalwater als alternatieve irrigatiebron voor vollegrondsgroenten onderzocht, rekening houdend met voedselveiligheid en economische haalbaarheid.

Waarom dit project?

De beschikbaarheid van regen-, oppervlakte- of grondwater om gewassen te irrigeren tijdens het groeiseizoen is niet langer vanzelfsprekend. Tijdens de droge lente- en zomermaanden van afgelopen jaren (2017 – 2020) werd het gebruik van oppervlaktewater aan banden gelegd door het uitvaardigen van  captatieverboden. Dit om de ecologische draagkracht van onze beken en rivieren te waarborgen.

Voor de land- en tuinbouwsector staat aanhoudende droogte dus gelijk aan grote economische schade door een vermindering van opbrengst en een vermindering in kwaliteit van de gewassen. De droge periodes van 2017 tot 2020 werden dan ook als landbouwramp erkend. De sector heeft dus nood aan alternatieve waterbronnen om te kunnen aanwenden in tijden van droogte.

Een mogelijk alternatief is gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Aquafin heeft deze waterbron in ruime mate beschikbaar, voldoende om de behoefte van de Vlaamse landbouw in te vullen. Maar het gebruik van dit alternatief is niet zonder risico voor de voedselveiligheid. Gezuiverd huishoudelijk afvalwater is namelijk nog microbieel beladen. En ad hoc effluent ophaling is niet langer mogelijk aan de RWZI stations. Bovendien ontbreekt in Vlaanderen kennis en infrastructuur om gezuiverd huishoudelijk afvalwater op een duurzame manier te verdelen naar landbouwpercelen. 

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Irricoli is een landbouw (LA) traject met als doel het potentieel van gezuiverd huishoudelijk afvalwater als alternatieve irrigatiebron voor vollegrondsgroenten te onderzoeken. Hierbij ligt de focus op voedselveiligheid en economische haalbaarheid.

In 2023 treedt namelijk een EU-verordening in werking die strikte eisen oplegt rond het hergebruik van gezuiverd huishoudelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden. Dit o.a. op vlak van microbiologie. Tegen juni 2023 zal de Vlaamse Milieumaatschappij bovendien deze wetgeving vertalen naar Vlaamse context.

Om deze vertaalslag wetenschappelijk te onderbouwen worden in dit project volgende stappen doorlopen:

  • Kennis verwerven rond de microbiële waterkwaliteit van gezuiverd huishoudelijk afvalwater en het onderzoeken van het effect van stockage op de waterkwaliteit. Werkt stockage kiemgroei in de hand of is er sprake van ‘natuurlijke’ desinfectie?
  • In kaart brengen hoe de microbiologische contaminatie op groene selder, spinazie en bloemkool evolueert doorheen de tijd na irrigatie met gezuiverd huishoudelijk afvalwater.
  • Een tool ontwikkelen die de kostprijs van een waterverdeelsysteem met pijpleidingen tussen een wateraanbieder en (een coalitie van) landbouwers kan inschatten.
  • Een financiële en juridische omkadering voorzien voor het uitbaten van een waterverdeelsysteem aan de hand van workshops.
  • Kennis verspreiden via demonstratiecases en workshops richting de ruime land- en tuinbouwsector, wateraanbieders (bv. voedingsindustrie), engineeringsbureaus, maar ook richting overheden & middenveld voor de vertaalslag naar de Vlaamse wetgeving.

Doelgroep

Het project is in de eerste plaats gericht op land- en tuinbouwbedrijven met vollegronds (groente)teelten en aardappelen. Projectpartners Boerenbond en Inagro staan hiervoor in nauw contact met telers verspreid in Vlaanderen.

De projectresultaten zijn daarnaast ook relevant voor:

  • Aanbieders van gezuiverd afvalwater
  • Dienstverleners en toeleveranciers (bv. engineeringbureaus)
  • Overheden en middenveld (bv. vertaalslag wetgeving, opstellen lastenboeken...)
  • Groenteverwerkende bedrijven (vertegenwoordigd door Vegebe en Flanders’ FOOD)

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van:

Flanders' FOOD logo
Inagro
logo Boerenbond
Universiteit Gent
Vlakwa logo
Logo Vegebe

Deelnemen?

Het project Irricoli is gestart op 01/02/2022 en loopt nog tot 31/01/2024 (projectduur 2 jaar). Tot die tijd is deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).

Contactpersoon

Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager