Projecten

Intelligence for Food

Toepassingen van micro-elektronica in de voedingssector

De recente evoluties binnen de micro-elektronica bieden de Vlaamse voedingsindustrie een welgekomen opportuniteit om producten met hogere toegevoegde waarde te realiseren. Het toepassen van elektronica voor processing, controle, verpakking, beveiliging en analyse van voedingsproducten kan een antwoord bieden op heel concrete noden van diverse gebruikers aangaande kwaliteit, veiligheid, comfort, gezondheid, informatie en communicatie, … Bovendien maken micro-elektronica toepassingen een verregaande integratie tussen enerzijds proces- en traceerbaarheidscontrole en anderzijds bedrijfsmanagementsystemen en supply chain management mogelijk.

In dit project werden daarbij in samenwerking met IMEC deze mogelijkheden van micro-elektronica toepassingen in de ‘food’ waardeketen verder verkend. Daarbij werd een betere synergie tussen de voedingssector en de technologische sector tot stand gebracht, wat aanleiding gaf tot vernieuwend onderzoek en toepassingen. Binnen de micro-elektronica sector heerst er immers een duidelijke trend (de ‘More than Moore’ trend) waarbij er toenadering plaatsvindt naar partners die niet uit de ICT-sector komen. Ook IMEC heeft in zijn businessplan deze nieuwe koers uitgetekend en streeft ernaar om ook op dit vlak een voortrekkersrol te spelen. De Vlaamse voedingsondernemingen en de aanverwante sectoren waren bij aanvang van het project evenwel niet of onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van intelligente materialen, componenten, systemen en technologieën, noch van de nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. Anderzijds heeft de technologie sector weinig voeling met de voedingssector, waardoor het samenbrengen van beide een verrijing betekende voor alle partijen. 

De activiteiten binnen het IFF project waren vooral gericht op technologieverkenning en netwerking tussen alle betrokkenen van de waardeketen ‘food’, gespecialiseerde Vlaamse en buitenlandse kenniscentra en technologie-aanbieders met als uiteindelijk doel te leiden tot innovatieve micro-elektronica toepassingen voor voedsel-processing, -verpakking, -veiligheid, kwaliteitsbewaking, traceerbaarheid… en dit voor potentiële gebruikers zoals de producenten van voedingsproducten, B2B gerichte voedingsbedrijven (bv. ingrediëntenproducenten en -leveranciers), verpakkingsbedrijven, analyselaboratoria, logistieke bedrijven en de retail. Via gestructureerde en gecentraliseerde sensibiliseringscampagnes, seminaries, workshops, bedrijfsbezoeken, aantrekkelijke publicaties, … werden de mogelijkheden van micro-elektronica beter bekend gemaakt en gedemonstreerd. Daarbij werd ook een brug geslaan tussen het fundamenteel en applicatiegericht onderzoek aan de Vlaamse en buitenlandse onderzoeksinstellingen en de toepassingsgerichte visie van de bedrijven. Dit moet de zin voor innovatie bij de bedrijven prikkelen en leiden tot een dynamische netwerking tussen deze actoren. De netwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen heeft intussen geleid tot nieuwe fundamentele en/of toepassingsgerichte onderzoeksprojecten zoals het 'Sensors for Food' en het 'iFast' project.

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 14/09/2010 en werd gevaloriseerd via nieuwe onderzoeksprojecten zoals het 'Sensors for Food' en het 'iFast' project. Deze laatste is lopende, en deelname is nog steeds mogelijk.