CTRL+ALT+FOOD+SHIFT

Uitbreiding piloot- en laboinfrastructuur in West-Vlaanderen

Waarom dit project?

De FOOD-industrie is zeer belangrijk in (West) Vlaanderen.  Deze kent echter vele uitdagingen om zich te blijven aanpassen aan de veranderende wereldmarkt, met meer aandacht voor duurzaamheid en gezondheid. Samen met de economische realiteit, zoals gestegen grondstof- en energieprijzen, wordt ingezet op een SHIFT binnen de voedingsindustrie om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, door het zoeken naar ALTernatieve grondstoffen en productieprocessen.

Hierbij denken we aan trends zoals de shift van dierlijk naar plantaardig en de reductie van het gebruik van verzadigde vetten, suiker, zout en geraffineerde componenten. Maar ook het valoriseren van nevenstromen, of het gebruik van lokale teelten bieden nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van innovatieve producten die toch blijven voldoen aan de hoge verwachtingen van de consument, op vlak van smaak, prijs, gezondheid enz.

Om de vele voedingsbedrijven, vaak kmo’s, met beperkte mogelijkheden tot (wetenschappelijk) onderbouwde product- of procesinnovaties te ondersteunen zal er met dit project worden geïnvesteerd in nieuwe labo- en pilootapparatuur, die zal kunnen ingezet worden om de bedrijven te ondersteunen. Op die manier willen we het aantal introducties van duurzame en voedzame voedingsmiddelen drastisch verhogen om zo de slagkracht van de (West)-Vlaamse voedingsindustrie te verankeren. 

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Flanders’ FOOD investeerde de voorbij jaren samen met de partners al aanzienlijk in het realiseren van pilootinfrastructuur in Vlaanderen, die toegankelijk is voor alle bedrijven. Met dit EFRO project zullen er nog bijkomende investeringen gebeuren in labo-en pilootinfrastructuur. Enerzijds in het LIPID Lab van de onderzoeksgroep Food & Lipids van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, en anderzijds in het FOOD INNOVATION PARK te Roeselare, waar de FOOD RESEARCH & DEVELOPMENT Hall verder zal worden uitgebreid in oppervlakte, en met een aantal nieuwe pilootinstallaties. Verder wordt er ook een FOOD INCUBATOR gebouwd, waarin enkele beloftevolle jonge starters terecht zullen kunnen, om innovatieve voedingsproducten te produceren in een HACCP conforme productieruimte. Deze zal worden uitgebaat door POM West Vlaanderen.

Naast deze eerder ‘materiële’ doelstellingen zullen er verschillende disseminatie activiteiten rond voeding en gezondheid worden georganiseerd, en wordt er verder gebouwd aan de link tussen de bedrijven, zorgactoren en kennisinstellingen. Door gerichte communicatie en co-creatiesessies willen we bedrijven toeleiden tot de nieuwe infrastructuur zodat er tal van concrete vragen kunnen omgezet worden in bilaterale of collectieve onderzoeksprojecten en er zo tal van nieuwe innovaties in de markt komen.

Doelgroep

De doelgroep is enerzijds de grote groep aan (West-)Vlaamse voedingsbedrijven die beschikken over beperkte mogelijkheden op vlak van R&D. Omwille van de bijkomende focus van het project op voeding op maat van specifieke doelgroepen vormt ook de bredere gezondheidszorg een doelgroep. Gezien de focus op voedzame en duurzame voedingsproducten is het project ook van maatschappelijk-economisch belang. Bijkomend wordt daarom ook op het brede publiek ingezet met communicatieacties.

Voor de incubator wordt er gefocust op West-Vlaamse starters met innovatieve voedingsproducten, maaltijden of maaltijdcomponenten die bijdragen aan een gezond voedingspatroon of aan duurzaamheid.

Projectpartners

  • POM West Vlaanderen coördineert het project. Nathalie van Hal nathalie.vanhal@pomwvl.beZij staan ook in voor de bouw van de uitbreiding van de FR&D Hall en de incubator.
  • KUL Kulak: partner – aankoop apparatuur voor het Lipid Lab (imogen.foubert@kuleuven.be)
  • VIVES: partner – aankoop laboapparatuur Vives (Yves.debleecker@vives.be)
  • Flanders’ FOOD: partner – aankoop extra toestellen voor de FR&D Hall  
Logo POM West - Vlaanderen
Logo Hogeschool VIVES
KU Leuven
Flanders' FOOD logo

Contactpersonen

Bart Van Damme
business services coordinator
Ellen Fierens
research manager