​​BVEM: een raamwerk voor startups en scale-ups in de bio-economie​

kleine mensjes met verrekijker

​​In het project BioeconomyVentures werd een raamwerk ontworpen om de noden van startups en scale-ups in de bio-economie weer te geven en te analyseren: de BioeconomyVentures Evaluation Matrix (BVEM). De matrix werd ontwikkeld op basis van een literatuurstudie, bestaande raamwerken en interviews met startups, scale-ups, investeerders en andere experten in de bio-economie.​ 

BVEM bestaat uit 4 groeistadia en 3 dimensies 

De BioeconomyVentures Evaluation Matrix (BVEM) is een raamwerk dat de meest kritieke activiteiten en uitdagingen weergeeft die een startup of scale-up in de bio-economie moet ondernemen vooraleer over te kunnen gaan naar een volgend groeistadium. 

De activiteiten worden geplot over vier groeistadia: “lab stage”, “pilot stage”, “demonstration stage” en “commercial stage” en drie dimensies: “manufacturing readiness”, “business readiness” en “funding and investment readiness”. 

Per stadium en per dimensie worden de kritieke activiteiten weergegeven, alsook een korte beschrijving van de activiteit en een overzicht van welke financiële instrumenten er in die fase het meest waarschijnlijk beschikbaar zijn. In tegenstelling tot andere beschikbare raamwerken voor startups en scale-ups is de BVEM toegepast op de specifieke context van de bio-economie. 

Hieronder worden de drie dimensies uitgelegd: 

  1. Manufacturing readiness: De schaalvergroting en commercialisering van startups en scale-ups in de bio-economie komt fundamenteel terug op het feit dat zij een productieketen moeten opbouwen en ontwikkelen en daarvoor infrastructuur nodig hebben, soms dure gespecialiseerde faciliteiten. Toegang tot deze gespecialiseerde infrastructuur is van cruciaal belang om technische en economische vragen over productie te beantwoorden voordat dure investeringen op volledige schaal worden uitgevoerd. 
  2. Business readiness: Het op de markt brengen van bio-economische producten brengt een waardeketen met zich mee die complex en risicovol is en waarvan de marktvooruitzichten relatief onzeker zijn. Bovendien brengen startups en scale-ups in de bio-economie vaak academisch, maar niet noodzakelijk commercieel georiënteerd menselijk kapitaal mee, en is er weinig bekend over het opbouwen van relaties met de industrie en hoe deze te betrekken bij een succesvolle marktontwikkeling. In lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal en de Europese strategie voor de bio-economie, wint de focus op duurzaamheid en circulariteit meer en meer aan belang. Businessmodellen met een grote ecologische en sociale impact die in staat zijn om de befaamde “Valley of Death” te overwinnen, zullen dan ook gemakkelijker toegang vinden tot beleidsinstrumenten en publieke/private financieringsmogelijkheden. 
  3. Funding and investment readiness: Gebrek aan toegang tot financiering vormt een belemmering voor de ontwikkeling van startups en scale-ups in de bio-economie. Er zijn niet veel investeerders bereid om in de bio-economie te investeren door de combinatie van hoge regelgevingsrisico's, markt-/financiële risico's en technologische risico's. Bovendien bevinden veel innovaties zich in een proeffase en is het mogelijk dat ze niet worden opgeschaald. Ook zijn de initiële investeringskosten en de risicoperceptie vrij hoog. 

Develop IP strategy & define Freedom to Operate  

Aan de hand van interviews met zowel startups, scale-ups en investeerders werden de kritieke activiteiten in de matrix opgesteld en gevalideerd. Ook werd gevraagd welke activiteiten uitdagend waren om te behalen. Uit de interviews bleek dat alle activiteiten opgenomen in de matrix cruciaal en uitdagend zijn om te behalen, hetzij in meer of mindere mate. Het werd ook duidelijk dat sommige activiteiten door startups en scale-ups als niet uitdagend worden beschouwd, terwijl deze voor investeerders cruciaal zijn om te investeren. Een voorbeeld is “Develop IP strategy & define Freedom to Operate to de-risk your technology”. Dit werd als één van de belangrijkste stappen geïdentificeerd door investeerders om een investering te overwegen, terwijl startups en scale-ups aangaven dat ze deze activiteit niet heel uitdagend vonden. 

Meer info?

Kevin Winnen
innovation advisor