Projecten

LESSantibiotics

Vermindering van antibioticum gebruik en resistentie in de voedingsketen

Algemeen doel

Het doel van het LESSantibiotics project is de verlaging van het antibioticum gebruik – en vervolgens ook van antibiotica resistentie – om de kwaliteit van de diergezondheid en de humane voeding afkomstig van dierlijke productie te verbeteren.

Concrete doelen en criteria

De doelstelling van het project is het ontwerpen van een protocol voor veehouders, dierenartsen, adviseurs, enz, dat kan gevolgd worden om het antibioticum gebruik te verminderen. Dit protocol zal een combinatie zijn van nieuwe synergistisch voederconcepten (= functionele voederingrediënten × voedertechnologie), innovatieve ‘precision livestock farming (PLF)’ technologie, en het creëren van bewustheid rond de rol van veilig voeder voor gezond voedsel.

De concrete doelen van het project zijn:

- Ontwikkeling van minstens 3 prototypes functionele voederingrediënten om bepaalde microorganismen te reduceren in het maagdarmkanaal van biggen.

Het project zal starten met 12 functionele voederingrediënten die in WP1 in vitro zullen gebenchmarked en getest worden. In WP2 zullen de 6 meest belovende functionele voederingrediënten geëvalueerd worden in vivo in kleinschalige dierproeven. Het doel is om in WP3 nog 3 functionele voederingrediënten over te houden en deze te evalueren in vivo in grootschalige dierproeven.

- Ontwikkeling van minstens 1 prototype voedertechnologie ter ondersteuning van de gezondheid van het maag-darm stelsel.

- Ontwikkeling van 1 prototype PLF technologie om diergezondheid te beoordelen op een objectieve manier, als een vroege detectiemethode van ziektes, resulterend in verminderd antibiotica gebruik

- Ontwikkeling van een roadmap – gebaseerd op kennis-, methodologie en nutritionele technologieën – voor vermindering van antibiotica gebruik in biggenvoeding, ondersteund door een onafhankelijke adviesraad

Het consortium heeft besloten om met varkens te werken als vertegenwoordiger van de landbouwhuisdieren, omdat het antibioticagebruik in België het hoogst is bij deze diersoort. De focus in dit project is specifiek op gespeende biggen, aangezien de ziektedruk en het huidige antibioticagebruik hoog zijn tijdens de speenfase.

Het consortium zal zich focussen op de reductie van antibioticagebruik als de belangrijkste indicator, aangezien het uitgebreid beschreven staat in de wetenschappelijke literatuur dat het veelvuldig gebruik van antibiotica resulteert in selectie voor antimicrobiële resistentie. Bovendien zullen ook de zoötechnische resultaten en diergezondheid bekeken worden, alsook extra parameters voor de productie van gezonde dieren in het kader van het creëren van gezond voedsel.

Het project zal bijdragen tot onderstaande kwantitatieve en kwalitatieve streefwaarden, die gebaseerd zijn op de doelstellingen van AMCRA 2020 (=Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren):

1. 25% lager veterinair antibioticagebruik in 2017.

2. 50% lager gebruik van gemedicineerd voeder in 2017.

3. 75% lager gebruik van belangrijke antimicrobiële stoffen voor humaan gebruik in 2020

4. Een plan voor elke veehouder dat gevolgd kan worden om het antibioticagebruik te verminderen.

5. Geen preventief gebruik van antibiotica, maar promotie van de vervangende middelen die ontwikkeld zijn

in dit project om de gezondheid te ondersteunen

6. Sensibilisatie van veehouders

Bedrijfsspecifieke doelstellingen:

De specifieke objectieven voor Nutrition Sciences N.V. zijn:

1. In vitro benchmarking en evaluatie van prototype functionele voederingrediënten om bepaalde microorganismen te reduceren

Criterium: evaluatie van 12 functionele voederingrediënten en selectie van de 6 meest belovende functionele voederingrediënten

2. Evaluatie van de geschiktheid van functionele voederingrediënten ingebed in de matrix in kleinschalige biggenproeven

Criterium: evaluatie van 6 functionele voederingrediënten en selectie van de 3 meest belovende functionele voederingrediënten

3. Evaluatie van voederconcepten (functionele voederingrediënten × voedertechnologie) in grootschalige in vivo proeven om een inschatting te kunnen maken van het gereduceerd antibioticagebruik

Criterium: evaluatie van de 3 meest belovende voederconcepten

5. Ontwikkeling van een screeningstool voor de objectieve benchmarking van functionele

Voederingrediënten

Criterium: Gestandaardiseerde screening tool + specifieke know-how omtrent functionele voederingrediënten

De specifieke objectieven voor Lambers-Seghers N.V. zijn:

1. Brede In vitro benchmarking van prototype functionele voederingrediënten, die weerhouden werden uit screeningsonderzoek

Criterium: evaluatie van 12 functionele voederingrediënten en selectie van de 6 meest belovende functionele voederingrediënten

2. Daar samenwerking met Nutrition Sciences N.V., de kennis verbreden om antibiotica vrij te produceren in de toekomst

Criterium: Effectieve kennisuitwisseling via het Open Innovatieprincipe tussen Nutrition Sciences N.V. en Lambers-Seghers N.V.

3. Opstellen van antibiotica vrije concepten ter ondersteuning van biggengezondheid, en daaruitvolgend humane gezondheid

Criterium: Uit de validatieproeven minsten 1 feed concept halen

De specifieke objectieven voor SoundTalks N.V. zijn:

1. Het verzamelen van geluidsdata van biggen uit ten minste 4 representatieve commerciële biggenstallen (zie taak 1.3.1)

Criterium: verzameling van > 4.704 uren geluidsdata uit ten minste 4 verschillende biggenstallen

2. Het labelen van audio data om een gouden standaard voor biggenhoest en biggennies te bekomen (zie taak 1.3.2)

Criterium: >128 uren gelabelde audio van ten minste 4 biggenstallen en ten minste 4 verschillende dagen per stal

3. Ontwikkeling van een geluidsverwerkingsalgoritme dat biggenhoest en biggennies kan onderscheiden van alle andere geluiden uit een biggenstal (zie taak 1.3.3)

Criterium: Algoritme om biggenhoest en biggennies te detecteren met een gevoeligheid >50% en een precisie >85%

4. Onderzoeken of andere geluidsmaten (naast hoest en nies, bijvoorbeeld activiteit) gekoppeld kunnen worden aan de gezondheidsstatus van biggen (de huidige hypothese is dat de activiteit van de biggen bij ziekte zal afwijken van de normale situatie zonder ziekte; de activiteit kan via de opgemeten geluiden bepaald worden) (zie taak 1.3.4)

Criterium: Visuele vergelijking tussen de activiteit van de biggen en de gezondheidsstatus van de biggen voor ten minste 4 periodes (aantal weken) met ziekte en 4 periodes zonder ziekte.

5. Ontwikkeling van een algoritme voor vroegtijdige waarschuwing voor gezondheidsproblemen bij biggen, gebaseerd op de automatisch geobserveerde niveaus van hoest, nies en activiteit (zie taak 1.3.5).

Criterium: Algoritme voor vroegtijdige waarschuwing voor gezondheidsproblemen bij biggen (>80% van de gezondheidsproblemen worden gedetecteerd en minder dan 20% valse waarschuwingen)

 

Valorisatieverwachtingen

Het valorisatieplan van elke industriële partner is in detail beschreven in deel 2 van dit projectvoorstel, en kan samengevat worden als volgt:

Nutrition Sciences N.V.

Bij implementering van de resultaten na 2018, zullen twee additionele VTE’s voor productie en kwaliteitscontrole met een respectievelijke loonkost van 60 en 100 k€/jaar nodig zijn. Dit resulteert in een loonkost van 160 k€ / jaar voor de komende 10 jaar na het project (totale loonkost van 1,6 M€). Bovendien zal door behoud van concurrentiepositie, eveneens 9 high-level VTE’s (PhDs and MSc) behouden blijven voor de komende 10 jaar na het project. Met een gemiddelde loonkost van 70 k€/jaar en een gemiddelde personeelsdaling van 1 VTE / jaar, wordt 3.50 M€ loonkost behouden. Tenslotte zal een extra investering van 1M€ nodig zijn (afgeschreven over 10 jaar), om de productie van functionele voederingrediënten in de toekomst te implementeren. Deze producten zullen een extra toegevoegde waarde geven van 60 k€/jaar (= 300000 € / jaar @ 20 % toegevoegde waarde).

Samengevat, de “return” in termen van personeel, investeringen en extra toegevoegde waarde op de betreffende functionele voederingrediënten bedraagt 5,7 M€ in de komende 10 jaren na het project.

 

Lambers-Seghers N.V.

Implementering van de project resultaten zal op een analoge wijze verlopen en zal resulteren in een stijging van nieuwe tewerkstelling van 3,15 M€, behouden tewerkstelling van 2,50 M€ in Vlaanderen en een geschatte bijkomende omzet van 2,67 M€. SoundTalks N.V. Zoals verderop in sectie 2 beschreven zal succesvolle implementatie van dit project resulteren in nieuwe tewerkstelling bij SoundTalks N.V.voor een totale waarde van 1.6M€ in de komende 10 jaren. SoundTalks N.V. beoogt nieuwe voltijdse technische mensen aan te werven in 2020 en 2023 (waarde 45k€ / jaar, respectievelijk 8 en 5 jaar, totale waarde van 585k€) om de gezondheidsmonitor voor biggen in de markt te zetten. Bovendien zal SoundTalks N.V. verkopers aannemen in 2021 en 2023 (waarde 80k€ / jaar, respectievelijk 7 en 5 jaren, totale waarde van 1.040k€). De omzet van SoundTalks N.V. zal bij succes van dit project kunnen verhogen met een geschatte 6.4M€ in de volgende 12 jaren.

Deelnemen

Dit is een gesloten project.