Projecten

FOODINNOTECH

Overdracht van kennis en verspreiding van technologieën naar de voedingsindustrie met het oog op vermarkting van evenwichtige voeding

           

Aanleiding

Sinds 2013 is de voedingsindustrie de grootste industriële sector in Vlaanderen. In 2013 exporteerde de Vlaamse voedingsindustrie voor 17,7 miljard euro aan producten. Het feit dat Belgische voedingswaren in het buitenland geassocieerd worden met kwaliteit speelt daarin een essentiële rol. Gezien deze export steunt op kwaliteit en innovatie, betekent dit dat continu inspanningen geleverd moeten worden om de kwaliteit en productontwikkeling op een hoog niveau te houden en geen voorsprong teverliezen t.a.v. andere landen. Daarbij is het belangrijk dat de voedingsindustrie rekening houdt met trends en voorkeuren van de consument. Die neigen steeds meer richting evenwichtige voeding, terwijl niet mag ingeboet worden op smaak, duurzaamheid en gebruiksgemak.Onderzoek richt zich heden sterk op de relatie tussen gezondheid en voeding, alsook op individuele voedingsbehoeften. Zo blijkt dat doelgroepen met specifieke voedingsbehoeften groeien. Consumenten kiezen steeds bewuster en vragen ook meer naar voeding op maat. Dit biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.Gepersonaliseerde voeding is een belangrijke opportuniteit waarop de voedingsindustrie kan inspelen. Bij de ontwikkeling van deze producten is het belangrijk dat voldaan wordt aan kwaliteitseisen en dat aan een zo laagmogelijke productiekost. Dit is een complex evenwicht waarbij voedingsbedrijven een reële nood hebben aan ondersteuning.

Zowel kennisinstellingen als de technologische sector hebben hierover al kennis en innovatieve technologieën ontwikkeld. Ook kennis rond receptuurontwikkeling voor doelgroepenvoeding is voorhanden, waarbij bijvoorbeeld textuur van enorm belang is. Tot slot zijn in de Food Pilot procestechnologieën en kennis aanwezig om evenwichtige voeding gemikt op de brede maatschappij te ontwikkelen. Probleem is dat de kennis niet ten volle benut wordt door de industrie omdat 1) deze niet bekend is met de al bestaande kennis en/of 2) niet weet hoe de kennis te vertalen en te implementeren. Er is dus nood vanuit de voedingsindustrie om deze expertise te valoriseren in industriële activiteiten om producten met economische meerwaarde te creëren die inspelen op de hedendaagse maatschappelijke behoeften.

het project

Aangepaste, evenwichtige voeding

Aangepaste voeding voor doelgroepen vereist dat bedrijven andere of nieuwe procestechnieken moeten introduceren in hun fabriek, bijvoorbeeld voor emulgeren, drogen of texturiseren. Denk maar aan de innovatieve droogtechnologieën, die een beter behoud van nutritionele waarde, kleur en smaak opleveren. Deze voedzame en smaakvolle gedroogde ingrediënten kunnen de basis vormen van een evenwichtige voeding voor ouderen, sporters en andere doelgroepen. Vaak zijn dergelijke technologische innovaties echter nog niet wijd verspreid of zijn ze zelfs nog in ontwikkeling, en dat is een hindernis bij de ontwikkeling en vermarkting van gepersonaliseerde voeding.

Piloothallen met processingapparatuur

Om aan bovenstaande tegemoet te komen, zal dit project zowel bestaande technologieën als technologieën de nog volop in ontwikkeling zijn, promoten. Binnen het projectbudget zal er daartoe een nieuwe piloothal gebouwd worden, waar state-of-the-art technologie zal geïnstalleerd worden om bedrijven te ondersteunen in hun productontwikkeling. Er wordt ook voorzien in een flexibele demo-ruimte om nieuwere technologieën verder te onderzoeken en te demonstreren (piloot voor de toekomst). Dergelijke demonstraties van innovatieve technologieën en hun toepassingen zullen de sleutel vormen van dit project. Een concrete demonstratie zal hierbij gegeven worden rond verschillende technologiëen om sauzen te bereiden en emulsies te optimaliseren. Speciale aandacht gaat naar de textuur van het eindproduct, met de focus op aanpassen van de textuur voor mensen die moeilijk kunnen kauwen en slikken. Implementatie in de voedingsindustrie zal gestimuleerd worden door een toelichting die zowel theoretisch als praktisch gericht is. Naast deze demo zullen nog minstens drie andere demo's georgansieerd worden.

EFRO Steun

Dit project wordt ondersteund en voor 40% gesubsidieerd door EFRO. De EFRO-subsidie voor het FOODINNOTECH project bedraagt hierbij 308.528,34 EUR

                            

Deelnemen

Meer informatie en datums/uitnodigingen voor de demonstratie-sessies volgen later.