Met steun van:

Logo smart farming en food processing
Digital farming

Transitie in de landbouw en voedselverwerkingsindustrie ondersteunen en versnellen door concrete vraagstukken aan te pakken via het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op basis van robotisering, automatisering en/of slim datagebruik

Waarom dit project?

De transitie van ons voedselsysteem kent vele uitdagingen. Het is technisch-economisch geen evidentie om:

 • nieuwe teeltsystemen in te voeren
 • alternatieve vormen van gewasbescherming en onkruidbestrijding toe te passen
 • bodembeheer te verduurzamen
 • precisiebemesting uit te voeren
 • eiwitdiversiteit te verhogen
 • flexibelere productieruns te draaien met kleine lotgroottes in voedingsbedrijven
 • arbeidsvraagstukken op te lossen

Robotisering, automatisering en/of slim datagebruik levert een noodzakelijke bijdrage om deze transitie te kunnen realiseren. Echter, de toepassingsmogelijkheden van deze technologieën blijven vandaag de dag onderbenut op maat van de vraagstukken en ideeën van individuele landbouwers en KMO voedingsbedrijven die inzetten op de transitie. 

Het Smart Farming & Food Processing project biedt dergelijke bedrijven de kans om in samenwerking met technologiebedrijven en de projectpartners concrete oplossing uit te werken of bestaande systemen aan te passen.

Concreet wordt dit verwezenlijkt in projecten (met een maximale duur van 2.5 jaar) voor een 7 tot 9-tal concrete, geselecteerde uitdagingen. Daarbij zal de oplossing ook als business case onderzocht worden, op basis waarvan de betrokkenen de beslissing kunnen nemen hoe breed er gestart wordt met het valoriseren en commercialiseren van de ontwikkelde innovatie en onder welke vorm.

Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project ondersteunt grensoverstijgende samenwerking tussen Vlamingen en Nederlanders binnen het thema ‘Een slimmer Europa’.

Together we design the Future!

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

De eerste stappen in het project betreft het in kaart brengen van de concrete uitdagingen in de 'agrofood' en 'food processing' sectoren die aangepakt kunnen worden via automatisatie, robotisering en digitalisering. Hierbij zal actief op zoek gegaan worden naar concrete vraagstukken. 

Na het ophalen van ‘challenges’ zal het project met een selectie van 7 à 9 uitdagingen aan de slag gaan en starten met het zoeken naar innovatieve technologiebedrijven die met behulp van financiële steun de benodigde technologie willen ontwikkelen of verder optimaliseren. Er zal hierbij een samenwerking met de netwerkorganisaties en kennisinstellingen van het project gestimuleerd worden alsook met technologiebedrijven onderling zodoende het ontwikkelingsproces te versnellen.

Gezien er bij het ontwikkelen van nieuwe technieken ook een grote behoefte is aan testinfrastructuur worden de proeftuinen en field labs van de betrokken kennisinstellingen beschikbaar gesteld. Hierdoor verloopt de valorisatie van nieuwe technologie efficiënter en kan dit snel naar de markt onder de vorm van economisch haalbare business cases.

Voor meer info over het project, zijn activiteiten en realisaties kan u terecht op de projectwebsite: www.interreg-sffp.eu

Doelgroep

Wat heeft het project te bieden aan KMO voedingsbedrijven?

 • Vanuit het project werven we potentiële technische bedrijven aan die een toepassing kunnen (door)ontwikkelen.
 • Er is subsidie beschikbaar voor zowel het bedrijf met het vraagstuk als het technische bedrijf die de toepassing gaat ontwikkelen.
 • Kennis, expertise en ondersteuning wordt geboden vanuit zowel een Nederlandse als Vlaamse kennisinstelling/fieldlab.

Projectpartners

Het partnerschap bestaat in totaal uit 13 partners en qua rollen uit 6 kennisinstellingen, 4 fieldlabs en 6 netwerkorganisaties. Sommige partners hebben een dubbele rol (zie onderaan). Alle partners zullen hun netwerk inzetten om:

 • vraagstukken op te halen
 • potentiële technologiepartners aan te werven voor het ontwikkelen van de beoogde oplossingen
 • per challenge een onafhankelijk expertraad samen te stellen
 • projectresultaten te dissemineren naar hun achterban en netwerkcontacten

Het consortium bestaat uit de volgende consortiumpartners:

 • Kennisinstellingen: VIVES, Avans, ILVO, Fontys Greentechlab, Flanders Make, Inagro
 • Fieldlabs: Flanders Make, Breda Robotics, ILVO, Inagro
 • Netwerkorganisaties: Boerenbond, Impuls Zeeland, BEMAS, High Tech NL, Flanders' FOOD, ZLTO
Logo's partners

Interesse of vragen?

Steven Van Campenhout
program manager