Digitaal puzzel

Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0

De Vlaamse voedingssector is sterk exportgericht. Export is de motor van de omzettoename in de voedingsindustrie. Hierbij worden voedingsbedrijven met diverse uitdagingen geconfronteerd: toenemende kwaliteitseisen, een grotere productvariëteit en nood aan verhoogde flexibiliteit, een constante druk op kosten en levertermijnen, hoge loonkosten en moeilijkheden bij het vinden (en behouden) van gespecialiseerd personeel. Binnen de voedingssector is een versnelde digitalisatie en innovatie van het productieapparaat noodzakelijk om de lokale/internationale concurrentiepositie te behouden/versterken en beter te beantwoorden aan de wijzigende marktvraag.

Productkwaliteit is hierbij cruciaal. Vlaamse voedingsbedrijven dienen hun huidige manier van het bewaken van proces- en productkwaliteit van de processen doorheen het productiesysteem te herbekijken. De integratie van innovatieve sensortechnologieën doorheen het productiesysteem en technologische ontwikkelingen binnen de industrie 4.0 context, bieden groot potentieel voor inline procescontrole, kwaliteitscontrole van ingredienten/producten en een optimalisatie van de productie.

Probleemstelling

Het integreren van hoogtechnologische sensoren in een productielijn voor voeding is geen eenvoudige opdracht. Het is als voedingsbedrijf niet vanzelfsprekend om een onderbouwde inschatting te kunnen maken van de technologische en economische haalbaarheid van de integratie van sensoren in hun productiesystemen en voor hun specifieke cases. Er worden immers hoge eisen gesteld aan sensorsystemen voor gebruik in de voedingsindustrie. Ze moeten niet alleen robuust zijn en bestand tegen extreme condities, maar tevens moeten ze kunnen meten aan hoge snelheden en bijkomend voldoen aan alle wettelijke bepalingen (materiaalkeuze, contact met levensmiddel, …). En zeker niet onbelangrijk is het kostenplaatje van de integratie in de machine en de inschatting van mogelijke impact/opbrengst vanuit toepassingen die deze sensordata benutten. 

Doelstelling en aanpak

Dit project focust op het helpen overbruggen van de integratiekloof door de betrokken partijen in de waardeketen concrete richtlijnen en methodes aan te leveren gevalideerd via industriële cases. Door eindklanten en aanbieders samen te betrekken in de gebruikersgroep van het project en in interactie met hen de integratieproblematiek te ontleden willen wij projectresultaten realiseren die maximaal aansluiten bij de voornoemde noden van de doelgroep. Zo kan de Vlaamse voedingsindustrie en haar technologieleveranciers het potentieel van bestaande en innovatieve technologieën ten volle benutten.

Concrete doelstellingen:

 

 • Inzicht in de verschillende vereisten gesteld aan een sensorsysteem voor productinspectie in voeding. Zowel voedingsbedrijven als hun leveranciers van productietechnologie kunnen zo uitdagingen en risico’s (beter) inschatten.
 • Vroegtijdige inschatting van de techno-economische haalbaarheid en ROI van een sensorintegratie. De technologische haalbaarheid omvat zowel mechanische integratie-aspecten (bv. staal/productpresentatie, product-specifieke meetconfiguratie, fysieke sensor integratie) als ICT-integratieaspecten (bv. hardware platform, software, Industrie 4.0 connectie).
 • Concrete richtlijnen en best practices gevalideerd op reële industriële cases.

 

In nauwe samenwerking met voedingsbedrijven en technologie-integratoren in de gebruikersgroep, ontleedt SensInFood aan hand van industriële cases de integratieproblematiek en ontwikkelt en valideert SensInFood concrete richtlijnen en methodes voor sensorintegratie (inschatting van ROI en de haalbaarheid van mechanische en ICT integratie van sensoren).

Aanpak:

Het project kiest voor een pragmatische case-gedreven aanpak. Volgende activiteiten zijn voorzien:

 • Vereisten voor sensorintegratie via bevraging van doelgroepbedrijven in kaart brengen met focus op productinspectie in de voedingsindustrie. Een gap-analyse verduidelijkt de kloof met het werkelijke huidige integratieniveau (cf. sensorontwikkelingen vanuit eerdere projecten). 
 • Opzetten van industriële cases: de cases behandelen specifieke toepassingen in voedingsbedrijven en spelen in op een concrete nood bij deze bedrijven. Ze laten toe generieke resultaten op te bouwen m.b.t. de aanpak, de toegepaste tools en methodieken ter ondersteuning van sensorintegratie in productie, en deze te delen met de gebruikersgroep en de bredere doelgroep. 
 • Kennisopbouw in focusthema’s: in dit WP zal kennis opgebouwd worden in de vier focusthema’s van het project in interactie met de gebruikersgroep:
  • Return-on-investment (ROI)
  • Mechanische integratie (staalvoorbereiding en fysieke integratie van het sensorsysteem)
  • ICT-integratie - hardware platform (processing hardware)
  • ICT-integratie - software (algoritmes, user interface, interface naar productiesoftware)

• Kennistransfer, sensibilisering & netwerking: publicaties, thematische seminaries/events en netwerking activiteiten ondersteunen de verdere uitrol bij de bedrijven. 

Doelgroep

Het project SensInFood, “Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0”, richt zich tot voedingsbedrijven en leveranciers van productietechnologie die slimme automatisatie en digitalisatie oplossingen aanbieden aan voedingsbedrijven (integratoren, machinebouwers, sensorontwikkelaars en technologieaanbieders) .

Uitvoerders

Dit project is een samenwerking tussen Sirris en Flanders' FOOD

 

Deelnemen

Wil u meer weten over dit project of wenst u deel uit te maken van de gebruikersgroep, neem dan contact op met de projectbeheerder Bart Van Damme