Vlaanderen zet in op circulaire economie, u toch ook?

In maart 2016 publiceerde de Vlaamse Regering haar “Visie 2050: Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen” waarin Circulaire Economie één van de 7 transitieprioriteiten vormt. Industriële biotechnologie vormt een belangrijk aspect van deze economie en is ook het onderwerp van het 'EFIB' evenement dat van 9 t.e.m. 11 oktober plaatsvindt in Brussel.

Industriële biotechnologie in opmars 

Industriële biotechnologie, of ook wel ‘witte biotechnologie’ genoemd, is de toepassing van de moderne biotechnologie voor de industriële productie en verwerking van chemische stoffen, materialen en energie. Typisch wordt hierbij gebruik gemaakt van micro-organismen en hun enzymen en wordt vertrokken vanuit hernieuwbare grondstoffen die dan via fermentatie- en biokatalyseprocessen worden omgezet naar chemicaliën, materialen en energie.

De markt voor bio-gebaseerde chemicaliën is op dit moment zo’n 23 miljard euro waard, goed voor 6% van de totale wereldwijde markt voor chemicaliën. Industriële biotechnologie is dan ook aan een enorme opmars bezig (20% jaarlijkse groei) en heeft het potentieel om een enorm belangrijke technologie binnen de chemie te worden in de toekomst. Om deze groei te ondersteunen is echter nood aan investeringen, innovatie, verdere ketenontwikkeling en bovenal meer en nieuwe samenwerkingen binnen en buiten de sector.

Van 9 t.e.m. 11 oktober vindt in Brussel het EFIB evenement plaats. EFIB staat voor ‘European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy’ en verzamelt belangrijke stakeholders en beleidsmakers die geconnecteerd zijn via de bio-gebaseerde waardeketen. Via het forum wordt getracht om nieuwe partners te bereiken en linken te leggen. Via EFIB wordt aan experten uit de onderzoekswereld, beleid en industrie die allen deel uit maken van de innovatieve bio-gebaseerde community, de kans geboden om samen te komen tijdens het jaarlijkse event om belangrijke uitdagingen te bediscussiëren en een blik te werpen op de belangrijkste ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op wereldvlak met betrekking tot het thema.

Geïnteresseerd in deelname aan dit event? Inschrijven kan nog steeds! Meer info en het volledige programma kan u hier terugvinden. Flanders' FOOD zal ook aanwezig zijn op de beurs en u bent dan ook van harte uitgenodigd tijdens onze 'Happy Hour' bij de Vlaamse beursstand op 10 oktober om 16u, de ideale netwerkgelegenheid, waar onder andere ook Flanders Investment & Trade, Bio Base Europe Pilot Plant en andere partners aanwezig zullen zijn. 

Vlaanderen zet in op circulaire economie

Ook Vlaanderen zet volop in op deze nieuwe technologie die perfect past binnen het thema ‘circulaire economie’. Circulaire economie is dan ook één van de 7 transitieprioriteiten zoals vastgelegd in de beleidsnota ‘Visie 2050, een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’.

De reden waarom Vlaanderen de transitie naar een circulaire economie wil doorzetten staat duidelijk geformuleerd in deze beleidsnota:

"De wereldbevolking zal tegen 2050 tot 9,7 miljard stijgen. Dit zorgt voor een sterk verhoogde druk op de grondstoffen en het klimaat. We hebben maar één aarde en de snelheid waarmee we onze natuurlijke hulpbronnen verbruiken, is niet langer houdbaar. Dit vraagt een transitie naar een koolstofarme economie tegen de klimaatverandering én het vraagt een transitie naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen niet telkens opnieuw uit de aarde moeten worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven. Dit doen we via een efficiënt en slim materialengebruik met de voorkeur voor bio-gebaseerde, hernieuwbare en herbruikbare grondstoffen, door het sluiten van materialenkringlopen en het toepassen van nieuwe business modellen zoals bijvoorbeeld product-dienstcombinaties of de deeleconomie. Circulaire economie gaat dan ook over meer dan alleen maar recycleren. Het gaat ook over het fundamenteel herdenken van producten en de systemen waarin die worden toegepast: slim design, levensloopverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, het invoeren van product-dienstcombinaties, het ondersteunen van andere consumptiemodellen gebaseerd op gedeeld gebruik,... Het vraagt internationale afspraken, lokale toepassingen en co-creatie tussen diverse actoren in de maatschappij.

Vlaanderen beschikt amper over eigen grondstoffen en is hierdoor sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen, die op termijn zeldzamer en duurder zullen worden. De transitie naar een circulaire economie doorzetten is belangrijk voor het milieu, voor onze aarde, maar zal eveneens het verschil maken op onze handelsbalans.

Berekeningen op basis van verschillende studies geven aan dat Vlaanderen in een transitiescenario 3,4 miljard euro zou kunnen besparen aan materiaalkosten door de overgang naar de circulaire economie te ondersteunen. Dat is 2 % van het Vlaams BBP. In een meer ambitieus scenario met abrupte wijzigingen zouden de besparingen zelfs 6,1 miljard euro kunnen bedragen wat overeenkomt met 3,5 % van het Vlaams BBP. Daarnaast zou de circulaire economie 2,3 miljard euro toegevoegde waarde voor Vlaanderen kunnen genereren. Daarbij zouden er 27.000 nieuwe jobs gecreëerd worden wat overeenkomt met 1 % van de werkgelegenheid in Vlaanderen. Deze cijfers moeten niet als exacte voorspellingen geïnterpreteerd worden, maar kunnen wel dienen om het belang van vernieuwende concepten en beleidskeuzes te onderstrepen.

Duurzame systeemveranderingen rond het Vlaams energie- en grondstoffengebruik zijn dan ook een must voor het behoud van een sterke economie en de welvaart voor onze regio."

"Visie 2050: Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen”

In maart 2016 publiceerde de Vlaamse Regering haar “Visie 2050: Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen”.

De Vlaamse regering wil van Vlaanderen tegen 2050 een regio maken die sociaal, open, veerkrachtig en internationaal is, die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve en duurzame manier, en waarin iedereen meetelt.

Om deze doelstellingen te laten slagen, werkt de Vlaamse Regering aan zeven transitieprioriteiten die de noodzakelijke veranderingen sneller moeten helpen realiseren, dit in samenwerking met allerlei actoren in de samenleving. Eén van de actoren die deze transities kunnen ondersteunen zijn de clusters. Clusters hebben als doelstelling het ontsluiten van onbenut economisch potentieel en de realisatie van competitiviteitsverhogingen bij Vlaamse ondernemingen via een actieve en duurzame samenwerking tussen actoren. In 2017 werd de steun voor de clusterorganisaties van 5 speerpuntclusters (Flanders’ FOOD = speerpuntcluster Agrifood) en 14 innovatieve bedrijfsnetwerken goedgekeurd.

Clusterprojecten binnen de transitieprioriteiten

Om de samenwerking tussen speerpuntclusters te bevorderen werd een oproep voor interclusterprojecten opengesteld. Deze oproep biedt de mogelijkheid aan om gezamenlijk specifieke activiteiten van kennisopbouw en -doorstroming op te zetten gericht op het benutten van gemeenschappelijke opportuniteiten of uitdagingen van de betrokken innovatieclusters.

Om projecten van speerpuntclusters in de verschillende transitieprioriteiten mogelijk te maken werden middelen beschikbaar gesteld voor clusterprojecten die aansluiten bij de strategie van de speerpuntclusters en de doelstellingen van de transitieprioriteiten Circulaire Economie, Industrie 4.0 of Energie. Als speerpuntcluster Agrifood zet Flanders’ FOOD dan ook actief in op deze clusterprojecten. Voor meer informatie kan u terecht bij Veerle Rijckaert