Werking

Governance: Bestuursorganen

Flanders’ FOOD is een non-profitorganisatie (vzw) en wordt aangestuurd door een raad van bestuur met voorzitter Jan Vander Stichele. Flanders’ FOOD heeft zowel economische doelstellingen als de doelstelling om kennis te verspreiden op basis van onafhankelijk onderzoek over de voedingsindustrie.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit 18 bestuurders en twee waarnemers en is industrie gedreven. Hiervan zijn er 16 bestuurders afgevaardigd uit bedrijven van de Vlaamse voedingsindustrie. De andere twee bestuurders zijn afgevaardigd vanuit de Vlaamse universiteiten. De bestuurders nemen deze taak vrijwillig en onbetaald op.

De Raad van Bestuur komt drie keer samen per kalenderjaar. De raad van bestuur bespreekt alle aspecten van de organisatie. Ze neemt beslissingen en/of legt deze voor aan de algemene vergadering en/of delegeert bevoegdheden naar de algemeen directeur.

Maak kennis met onze raad van bestuur

Dagelijks bestuur

De algemeen directeur organiseert de werking van Flanders’ FOOD cf. de delegaties van de raad van bestuur. De algemeen directeur heeft regelmatig overleg (minstens driewekelijks) met de voorzitter en met de penningmeester. De voorzitter en ondervoorzitter overleggen regelmatig. Beslissingen met een grotere impact op budget of werking worden op voorhand besproken met de voorzitter.

Algemene vergadering

Alle leden van Flanders’ FOOD zijn afgevaardigd in de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt minstens één keer per jaar georganiseerd en voorziet een open discussie met alle rechtsgeldige vertegenwoordigers van de leden (of hun plaatsvervangers). De algemene vergadering beslist over alle aspecten die een statutaire wijzigingen inhouden, stelt bestuurders aan, bepaalt de jaarlijkse lidgelden en keurt de jaarrekening goed.

Governance: Adviesorganen

Strategisch comité

De raad van bestuur laat zich adviseren door een strategisch adviescomité. Het strategisch comité bestaat uit de voorzitter van Flanders’ FOOD, secretaris-generaal Fevia Vlaanderen, voorzitter Boerenbond, administrateur-generaal ILVO, onderzoeksdirecteur UGent, valorisatiedirecteur VUB en gedelegeerd bestuurder KU Leuven Research & Development. Dit comité heeft geen beslissingsbevoegdheid en komt ca. twee keer per jaar samen om de strategische opties van de speerpuntcluster op vlak van onderzoek en innovatie te bespreken. De focus ligt meestal op de lange termijn onderzoeksactiviteiten van de speerpuntcluster.

Maak kennis met ons strategisch comité

Roadmap comité

De governance van de strategische onderzoeks- en innovatieprogramma's gebeurt op het niveau van een roadmap via een roadmap comité.

Dit comité bestaat uit een team mensen uit agrovoedingsbedrijven (Captains of Food Industry), vanuit maatschappelijke actoren (Captains of Society) en kennisinstellingen (Lead Scientists), ondersteund door een program manager van Flanders’ FOOD. Teamleden uit de bedrijfswereld en maatschappij brengen kennis in aangaande technologische expertise, inzichten inzake marketing en economische relevantie voor de bedrijven. Teamleden uit de kennisinstellingen brengen wetenschappelijke expertise in. Een program manager voert samen met dit extern team taken uit die nodig zijn om de beslissingen tot projectvorming te ondersteunen en de projectgeneratie op te starten. De verschillende teamleden nemen deel ter persoonlijke titel, zijn onpartijdig, helpen met advies en expertise en bewaken de ganse flow/proces van de roadmaps. Dit roadmap comité heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar adviseert Flanders’ FOOD inzake de noodzaak tot update van de roadmap en/of het organiseren van gerichte acties om succesvolle projecten op te starten.

Maak kennis met onze roadmap comités

Leden

Flanders’ FOOD heeft leden vanuit voedingsbedrijven en vanuit bedrijven uit aanverwante sectoren, maar ook partners én kennisinstellingen. Onderstaand vindt u enkele grafieken die de leden opdelen per sector, het aantal KMO’s, grote ondernemingen, kennisinstellingen en partners, en een overzicht van leden per regio.

Maak kennis met onze leden

Organigram
organigram Flanders' FOOD