Industrie 4.0: Slim bekeken!

Smart glasses of slimme brillen. We hebben er allemaal wel al eens van gehoord, maar wat kan dit technologische gadget betekenen voor uw productie- of distributieomgeving? Hoe kan het toevoegen van extra informatie aan de realiteit bijdragen aan een productiviteitsverbetering?

Smart glasses/augmented reality/virtual reality: Wat is wat?

‘Smart glasses’ of slimme brillen zijn draagbare computers die informatie toevoegen aan wat de drager ziet. Het slimme aspect kan betrekking hebben op een breed scala aan innovatieve concepten en technologieën. Volgens Proceedix, een Belgisch bedrijf dat toepassingen van slimme brillen ontwikkelt voor industriële klanten, bestaan er vijf categorieën:

1. Brillen die uitgerust zijn met een camera en simpelweg toelaten een foto of filmpje op te nemen van hetgeen de drager ziet, zonder informatie toe te voegen aan de realiteit (Just reality).

2. Brillen die op een discrete manier extra informatie tonen via een display aan de rand van het gezichtsveld, zonder dat de drager hierbij zijn blik op de realiteit verliest (Assisted reality).

3. Brillen waarbij men via één oog de realiteit op een scherm ziet, waarbij er aan deze realiteit extra elementen (bijvoorbeeld werkinstructies of een routebeschrijving) worden toegevoegd (Augmented reality - monocular).

4. Brillen waarbij men via beide ogen de realiteit op een scherm ziet, waarbij er aan deze realiteit extra elementen worden toegevoegd (Augmented reality - binocular).

5. Brillen die de drager volledig onderdompelen in een virtuele 3D wereld (Virtual reality). Dit type brillen is voornamelijk bekend voor gaming toepassingen, maar kan ook zinvol zijn voor de training van medewerkers in extreme, moeilijk na te bootsen situaties, de evaluatie van producten in de ontwerpfase, enzovoort.

In de bedrijfswereld zijn voornamelijk de assisted reality brillen interessant. Deze brillen laten toe om de werknemer bijkomend te informeren op een veilige manier, namelijk zonder dat hierdoor zijn blik op de werkelijkheid verloren gaat of zijn gezichtsveld beperkt wordt.

Welke toepassingen van slimme brillen zijn er vandaag al in de (agro-voedings)industrie?

In het algemeen kunnen slimme brillen in de (agro-voedings)industrie ingezet worden voor taken waarbij de uitvoerders real time digitale informatie moeten kunnen krijgen of geven en waarbij bovendien het aspect van handenvrij werken essentieel is.

Efficiënte aanpak distributie en logistiek

In het distributiecentrum en in de logistieke sector kunnen slimme brillen ingezet worden om het klaarmaken en sorteren van bestellingen op een efficiënte, papier- en handenvrije manier te laten verlopen. Op de display van de bril kunnen instructies weergegeven worden over waar items gelokaliseerd zijn en waar ze naartoe moeten. Bovendien kunnen de brillen ingezet worden om codes (bijvoorbeeld QR codes) te scannen en zo het distributie- en transportproces digitaal en in real time te traceren en documenteren. Systemen gebaseerd op assisted reality worden reeds in verschillende bedrijven succesvol ingezet voor logistieke- en distributiedoeleinden (bijvoorbeeld bij DHL Supply Chain en Bio Bakkerij De Trog, zie verder). Het VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector, bestudeerde in het project ‘Vision in Logistics’ het gebruik van slimme brillen in de logistieke sector.

Efficiënte aanpak product- en procesopvolging

Doordat de workflow niet meer onderbroken moet worden voor het fysiek invullen van formulieren rond product- en procesopvolging, kan het inzetten van digitale procedures (via smartphone, tablet of slimme bril) op de werkvloer leiden tot een efficiëntieverhoging. Bovendien kan er op een meer volledige en dynamische manier aan procesopvolging en -documentatie gedaan worden, aangezien ook foto’s en video’s van bepaalde situaties eenvoudig opgenomen en toegevoegd kunnen worden. Dit kan nuttig zijn om naar terug te grijpen bij onder andere consumentenklachten en arbeidsongevallen. Wanneer de invoer van informatie verkregen via digitale procedures gecombineerd wordt met het samenbrengen van deze gegevens (bijvoorbeeld in de cloud) en een kwaliteitsvolle analyse ervan, kan dit leiden tot een snelle detectie van mogelijke problemen. Vervolgens kan er aangegeven worden welke actie vereist is, zoals bijvoorbeeld het inplannen van een onderhoud. Het belang van een goede strategie voor dataverzameling, -opslag en -analyse is cruciaal om het potentieel van digitale procedures in de productie-omgeving optimaal te benutten. Enkel in situaties waarin het aspect van handenvrij werken strikt noodzakelijk is, hebben slimme brillen de voorkeur ten opzichte van tablets of smartphones. Tablets en smartphones hebben als voordeel dat er op een eenvoudigere manier extra informatie aan een formulier toegevoegd kan worden. Slimme brillen laten wel toe gesproken boodschappen op te nemen, maar deze zijn door achtergrondgeluiden niet altijd goed verstaanbaar of om te zetten in geschreven tekst.

Instructies en opleiding

Slimme brillen kunnen op de werkvloer ook zeer waardevol zijn in het kader van opleidingen. Momenteel maken veel bedrijven nog gebruik van ‘how to’ instructies op papier of in pdf. Deze instructies zijn echter niet gebruiksvriendelijk tijdens het werk. Bovendien zijn deze instructieformulieren weinig dynamisch en zal er slechts beperkt of met vertraging rekening gehouden worden met feedback van de operator op deze instructies. Met behulp van slimme brillen kan de juiste informatie aan de juiste persoon gegeven worden op het juiste moment en de juiste plaats. De informatie kan op een hapklare manier aangeboden worden en aangepast worden aan het vaardigheidsniveau van de werknemer. Nieuw of interim personeel zal zo quasi onmiddellijk inzetbaar zijn voor bepaalde taken. Voor specifieke extreme situaties, die moeilijk na te bootsen zijn in de realiteit en waaraan een bepaald risico verbonden is, kan een training in een volledig virtuele werkomgeving zinvol zijn.

Efficiënte veiligheids- en kwaliteitsaudits

Een andere mogelijke toepassing van de slimme bril is het uitvoeren van audits rond veiligheids- en kwaliteitscontrole vanop afstand. In plaats van fysiek enkele auditors naar een bedrijf te sturen voor de controle, wordt een set met een slimme bril en andere benodigdheden opgestuurd naar bijvoorbeeld een restauranthouder. Via de slimme bril krijgt deze laatste alle nodige instructies om de audit zelf uit te voeren, en dient hij feedback te geven aan de auditor en de audit te documenteren met de nodige gegevens en foto’s. Door te werken met digitale procedures kan men nagaan of alle stappen van de audit effectief op het juiste moment werden uitgevoerd. Aangezien de gespecialiseerde auditors veel efficiënter kunnen ingezet worden, kan er op meer regelmatige basis aan controle gedaan worden. Dit zou de garantie van voedselveiligheid en –kwaliteit ten goede kunnen komen. Opnieuw geldt dat slimme brillen enkel verkozen zullen worden boven tablets of smartphones indien men de handen vrij moet kunnen houden voor bijvoorbeeld bepaalde analyses tijdens de auditprocedure.

Wat zijn hiervan de voordelen?

Naast het potentieel van het gebruik van slimme brillen in de (agro-voedings)industrie zoals hierboven beschreven, zijn er nog enkele concrete voordelen verbonden aan deze toestellen:

- De brillen hebben het gewicht van een normale bril.

- Het slimme gedeelte kan ook vastgemaakt worden aan gecertificeerde veiligheidsbrillen.

- De batterijduur is afgestemd om minstens een volledige 8-uur durende shift mee te gaan.

- De brillen kunnen eenvoudig aangestuurd worden door middel van aanraking aan de zijkant van het frame of via spraakopdrachten.

- Het is niet de bedoeling het personeel te vervangen door robots, maar wel het personeel te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze, in samenwerking met een machine, hun job beter kunnen uitvoeren.

Wat kunnen we in de toekomst nog van slimme brillen in de (agro-voedings)industrie verwachten?

Efficiënte controle van voedselveiligheid en -kwaliteit

Slimme brillen zouden ingezet kunnen worden voor een efficiënte controle van de voedselveiligheid en -kwaliteit. Wanneer een probleem met de veiligheid of kwaliteit van een product gedetecteerd wordt, kan dit met een slimme bril eenvoudig en snel gedocumenteerd en gecommuniceerd worden. Veel voedselveiligheids- en kwaliteitsaspecten zijn echter niet zichtbaar met het blote oog of met een standaard digitale camera. Indien men deze kenmerken wil opvolgen, moet men daarom de slimme bril combineren met andere sensoren. Een voorbeeld is ‘The Third Eye’ van het Amerikaanse bedrijf ‘Round Concept’, een draadloze warmtecamera die verbonden kan worden met een slimme bril voor efficiënte en contactloze temperatuurmetingen. Een andere mogelijkheid zou zijn om de slimme bril uit te rusten met specifiek geselecteerde lichtbronnen of filters, die toelaten om welbepaalde kwaliteitscontroles uit te voeren. Dit alles is echter nog toekomstmuziek en zal enkel toegepast worden in situaties waarin een sensor op een vaste positie boven de productielijn niet volstaat, bijvoorbeeld omdat het product vanuit een groot aantal invalshoeken bekeken moet worden of menselijke interpretatie van de opgenomen beelden cruciaal is.

Analyses in laboratorium of cleanroom

In laboratoria kunnen slimme brillen ingezet worden tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld sensorische of bacteriologische analyses, waarbij men de handen vrij moet houden of waarbij men steriel moet werken. Ook in clean rooms kunnen slimme brillen soelaas bieden wanneer men bijvoorbeeld aan papiervrije documentatie of instructies wil doen.

Virtuele bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoeken in (bepaalde zones van) een agro-voedingsbedrijf zijn niet altijd wenselijk of haalbaar, bijvoorbeeld omwille van hygiënische redenen. Een virtueel bedrijfsbezoek door middel van een virtual reality-bril zou hier in bepaalde gevallen een alternatief kunnen bieden. Een belangrijke opmerking hierbij is wel dat het ontwikkelen van zo een ‘digitale productie-omgeving’ zeer arbeidsintensief en tijdrovend is.

Demonstaties van nieuwe producten 

Voor producten of verpakkingen die nog in de ontwikkelingsfase zitten, kan virtual reality ingezet worden voor zowel de evaluatie van het ontwerp als voor marketing en sales doeleinden. Ook voor de consumentenevaluatie van het uitzicht van het product of de verpakking kan een virtuele 3D-voorstelling zinvol zijn.

Training voor onderhoud van nieuwe machines

Operatoren kunnen virtueel reeds opgeleid worden voor het onderhoud van nieuwe machines, nog voor ze daadwerkelijk ontwikkeld en/of geleverd zijn.

Een ervaring creëren voor de consument

De smaakervaring van een voedingsproduct kan beïnvloed worden door het aanbieden van specifieke beelden en geluiden in een virtuele realiteit tijdens de consumptie. Dit kan zowel door voedingsproducenten als door horeca-uitbaters benut worden om een meerwaarde te creëren voor hun product.

Maar… eerst nog enkele uitdagingen wegwerken

Vooraleer de slimme brillen klaar zijn voor een brede toepasbaarheid in de voedingsproductie en -distributie, moeten er eerst een aantal uitdagingen aangepakt worden.

Waakzaamheid en veiligheid en veiligheid

Om de veiligheid op de werkvloer te garanderen, is het essentieel dat de waakzaamheid van de werknemers hoog blijft en dat ze hun blik op de echte wereld zoveel mogelijk behouden. In het geval van de brillen uit categorie 1 en 2 (just reality of assisted reality) is dit geen probleem. Indien men de stap zet naar augmented reality, moet men het aspect van waakzaamheid en veiligheid wel in overweging nemen. Het dragen van een slimme bril met augmented reality verkleint namelijk de kijkhoek van de drager aanzienlijk. Bij virtual reality-brillen verliest de drager alle connectie met de werkelijkheid. Deze twee laatste types brillen zijn bijgevolg omwille van veiligheidsredenen niet geschikt voor een productie-omgeving.

Toevoegen van extra informatie of opmerkingen

Zoals eerder aangehaald, laten slimme brillen toe om extra informatie of opmerkingen op te slaan aan de hand van audioboodschappen, maar deze zijn door achtergrondgeluiden niet altijd goed verstaanbaar of succesvol om te zetten in geschreven tekst.

Draagcomfort

Sommige dragers van slimme brillen rapporteren dat ze een tijdje last hebben van hoofdpijn wanneer ze de bril nog niet gewoon zijn. Voor werknemers die sowieso al een bril dragen, vraagt de overgang naar de slimme bril bovendien mogelijks een extra aanpassing, omdat het montuur van de bril geschikt moet zijn voor de koppeling met de technologie.

Nood aan bewustmaking/draagvlak

Onbekend maakt onbemind, en dat kan aanvankelijk ook gelden voor het gebruik van slimme brillen op de werkvloer. De kans bestaat dat zeer ervaren werknemers initieel niet inzien hoe deze technologie hun prestaties zou kunnen verbeteren. Daarom is een duidelijke bewustmaking van het doel en het potentieel van de slimme brillen op de werkvloer cruciaal. Bovendien is het ook belangrijk aan te geven dat de instructies aangepast kunnen worden aan het ervaringsniveau van de operator. Zo kan men overbodige informatie achterwege laten.

Bezorgdheden rond privacy

Het matige succes van de eerste Google Glass voor particulieren was deels te wijten aan het feit dat mensen zich bedreigd voelden in hun privacy omdat dragers van slimme brillen in principe op eender welk moment foto’s en video’s konden opnemen zonder dat dit voor anderen zichtbaar was. Ook op de werkvloer is dit een belangrijk aandachtspunt. Een eerste stap in de goede richting werd reeds gezet door een groen lichtje te laten schijnen wanneer men beelden opneemt.

Prijs

De prijs van een slimme bril hangt af van het exacte type en de software-vereisten. Om een idee te geven: Streye, één van de solution partners van de Google Glass verkoopt de slimme bril momenteel online voor € 1550.

Enkele mooie voorbeelden

Intellegente ordepicking bij biobakkerij de trog 

Bio Bakkerij De Trog won begin 2016 de Factory of the Future award. Eén van de technologische innovaties die zij doorvoerden, was het gebruik van smart glasses voor het klaarmaken van hun bestellingen in het magazijn te Ieper. Het bedrijf voerde eerder al het gebruik van tablets in voor het inlezen van QR-codes om het aantal fouten bij de order picking terug te schroeven. Deze methode had echter als nadeel dat de medewerkers niet handenvrij konden werken, hetgeen met het gebruik van slimme brillen wél kan. De Trog werkt nu met een Belgische toepassing die ‘Smartpick’ heet. Na het inscannen van de QR-code die bij een bepaalde bestelling hoort, krijgen de medewerkers de nodige instructies door via de slimme bril. Het invoeren van ‘Smartpick’ zorgde ervoor dat papierwerk overbodig werd, en resulteerde in een daling van de foutenmarge van meer dan 60 % en een stijging van de productiviteit van meer dan 25 %. Het gebruik van slimme brillen bleek een goede en flexibele oplossing voor de automatisering van de order picking van relatief kleine bestellingen voor een groot aantal klanten.

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Technische ondersteuning vanop afstand en finale productinspecties van landbouwmachines bij AGCO

Bij AGCO, een fabrikant van landbouwmachines, wordt de Google Glass ingezet voor de ondersteuning bij technische problemen. Met behulp van de bril kan de landbouwer foto’s van eventuele technische defecten doorsturen en vanop afstand feedback krijgen over hoe het probleem aan te pakken. Bovendien zet AGCO ook slimme brillen in voor de kwaliteitscontrole aan het einde van de assemblagelijn. Zo kan de operator tijdens het uitvoeren van de kwaliteitstest bijvoorbeeld real time informatie krijgen over de druk van het rempedaal of de productinspectie documenteren met foto’s, video’s en audio-opnames. Dit alles kan handenvrij en resulteert in een tijdsbesparing van 25 % per inspectie. De toepassingen werden ontwikkeld door het Belgische bedrijf Proceedix.

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Alles zelf eens door een slimme bril bekijken?

Op dag één van de Flanders’ Food Inspiration Days zal de Google Glass gedemonstreerd worden door de Belgische solution partner Proceedix. De Flanders’ Food Inspiration Days gaan door op 19 en 20 september in Hof ter Elst in Edegem en zorgen voor tonnen inspiratie en een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de voedingsindustrie. Schrijf je snel in via deze link: http://www.flandersfood.com/content/inschrijving-flanders-food-inspiration-days!

Bronnen:

Proceedix

Streye 

Forrester

Wired

EyeSucceed

Data News 

Food Navigator 

Made Different

VIL 

Smartpick 

Artikelreeks Industrie 4.0

In het kader van de opkomende trend van industrie 4.0 zal onze Radar nieuwsbrief de komende edities een reeks artikelen bevatten waar dieper wordt ingegaan op de aspecten die hierbij komen kijken. Hierbij wordt gekeken naar de huidige ontwikkelen, de toekomstige mogelijkheden en de uitdagingen die nog dienen overwonnen te worden.

Bekijk ook de andere artikels in de reeks:

Industrie 4.0, deel 1: Industrie 4.0 in 9 stappen

Industrie 4.0, deel 2: Big data, big food? Van meten naar weten, procesoptimalisering en kostenreductie

Industrie 4.0, deel 3: In een wereld waar alle apparaten met elkaar verbonden zijn…