‘DataHub voor AgroFood’ van start met oog voor transparantie, en dataprivacy & -eigenaarschap. Landbouwer krijgt centrale rol.

Digital farming

ILVO gaat de komende 3 jaar samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en met 6 bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Milcobel) een ‘DataHub voor AgroFood’ ontwikkelen. De hub maakt het mogelijk om data uit te wisselen en te connecteren. Het project besteedt veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) geeft bijna een half miljoen € steun. Het startschot werd gegeven op 3 april 2018.

Het delen van data kan volgens de partners grote voordelen opleveren, voor de landbouwer, de bedrijven en de volledige sector. Het gaat onder andere over administratieve ontzorging van veehouders, optimalisatie van input en meer inzicht in de bedrijfsvoering. ‘Er liggen grote kansen in het connecteren van data in de agrovoedingsketen.’ zegt Jurgen Vangeyte (ILVO). Data zijn overal: In de landbouw registreren digitale systemen tal van data over gewassen, dieren, percelen… Ook veel andere landbouwkundige gegevens komen beschikbaar in de deelsectoren, en eigenlijk in de hele supply chain. ‘Data delen is bij uitstel een verhaal van veld tot vork’.

In het EFRO-project DATAHUB worden de mogelijke voordelen van het delen van data in de landbouwsector in eerste instantie gedemonstreerd aan de hand van cases in de melkveehouderij.

De landbouwer staat centraal. Dat betekent dat hij erkend wordt als eigenaar van de data en dat hij een centrale rol krijgt in de data-uitwisseling: hij bepaalt welke andere partijen toegang mogen krijgen tot zijn data. Enkel de door de landbouwer geautoriseerde data kunnen verder uitgewisseld en gecombineerd worden.

ILVO staat als coördinator in voor het management en het beheer van de DataHub en voor het toezicht op de correcte uitvoering van de gemaakte afspraken. Bij het maken van de connecties tussen de dataverzamelingen staan veiligheid en respect voor data-eigenaarschap voorop. Stephanie Van Weyenberg (ILVO): ‘We maken dus duidelijke afspraken rond datatoegang, -gebruik, -beheer en –eigendom. Alle partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de afspraken worden gehouden, zodat ze hun data zullen blijven delen. Bovendien moet de landbouwer als primaire dataleverancier altijd actief in dit proces betrokken worden’.

In Vlaanderen illustreert deze opstartende datahub voor AgroFood de focus van de Vlaamse regering op ‘2018, jaar van de data in de landbouw’. 

Contact:

Greet Riebbels, ILVO communicatie

+32 486 26 00 14

Greet.Riebbels@ilvo.Vlaanderen.be

Stephanie Van Weyenberg, ILVO coordinator EFRO project Datahub AgroFood

+32 9 272 28 18

Stephanie.Vanweyenberg@ilvo.vlaanderen.be