Missie en visie

Missie

Het is onze missie om de Vlaamse voedingsindustrie, een belangrijke industriële sector, te ondersteunen via onderzoek en innovatie om de competitiviteit te behouden en te versterken, zowel op de lokale markten als op de buitenlandse markten. Via innovatie ondersteunt Flanders’ FOOD de voedingsbedrijven om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, zoals deze op vlak van nutritie en duurzaamheid. Flanders’ FOOD overtuigt voedingsbedrijven met passie, kennis en kunde om grenzen te verleggen: letterlijk en figuurlijk.

Visie

De kernopdracht van Flanders’ FOOD is om via innovatie ervoor te zorgen dat de Vlaamse voedingsindustrie een mooie toekomst heeft. Lekkere voeding blijven produceren, passend bij een gezonde levensstijl, nu en voor alle volgende generaties, is daarbij het uitgangspunt.

Flanders’ FOOD is ervan overtuigd dat dit enkel kan door samenwerken:

 1. Samenwerken binnen de (sub)sector(en) van de Vlaamse voedingsindustrie
 2. Samenwerken met leveranciers en klanten binnen het ecosysteem rond de Vlaamse voedingsindustrie, zowel in Vlaanderen als in Europa
 3. Samenwerken met onderzoeksorganisaties en clusterorganisaties (in voeding of andere domeinen) in Vlaanderen en Europa

 Door deze samenwerking worden middelen (of dat nu mensen, infrastructuur of centen zijn) efficiënter ingezet en benut. Deze samenwerking zorgt ervoor dat Vlaamse voedingsbedrijven competitief kunnen blijven t.o.v. globale concurrentie.

 Flanders’ FOOD is ervan overtuigd dat dit enkel kan door breed in te zetten op het ondersteunen van bedrijven in het volledige innovatietraject, van strategisch basisonderzoek tot en met implementatie van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Er is gekozen voor een duidelijke strategie die gericht is op ‘ondersteunen’ en op vele aspecten van innovatie.

 We zien onszelf als een ontzorger van alle stakeholders die een innovatie willen verwezenlijken binnen het strategisch domein van de Vlaamse voedingsindustrie. Onze medewerkers spelen hierbij een actieve rol door het opzetten en bijsturen van onderzoeks- en innovatieprojecten.

 Door de missie en visie van de speerpuntcluster is het duidelijk dat Flanders’ FOOD open staat voor samenwerking met alle ondernemingen, economisch gericht of niet, onderzoekspartners en clusters in het ecosysteem. Dit voor zowel leden als niet-leden. Hierdoor kan Flanders’ FOOD ook optreden als neutrale partner in vrij en onafhankelijk onderzoek dat nuttig is voor de totale sector.

 Flanders’ FOOD waardeert het partnerschap met VLAIO en beheert de middelen voor de programma’s (geoormerkt projectbudget) in deze samenwerking. Terzelfdertijd staat Flanders’ FOOD ook in voor het uitwerken van onderzoeks- en innovatieprojecten binnen andere subsidiekanalen, Vlaams en Europees. In deze functie is Flanders’ FOOD ook het eerste aanspreekpunt voor VLAIO bij ondersteunen van ondernemingen naar reguliere Vlaamse subsidies en Europese subsidies. Flanders’ FOOD richt op Europees niveau samenwerkingen op met clusters en onderzoeksorganisaties en ambieert in deze een centrale rol voor een aantal domeinen zoals Industrie 4.0, nutritie, voedselverpakkingen en verhogen van beschikbare bronnen voor voeding door in te zetten op nevenstromen en alternatieve eiwitbronnen.

 Stakeholders die wensen samen te werken met Flanders’ FOOD onderschrijven het belang van de kernwaarden voor een duurzame samenwerking. De pijlers daarbij zijn:

 1. betrouwbaarheid, samenwerking via een confidentieel en integer partnerschap
 2. openheid om te innoveren in een win-win partnerschap waar gelijkwaardigheid voorop staat

 Deze strategische keuze kwam tot stand via een participatief proces in 2016, waar zowel leden als niet-leden van Flanders’ FOOD aan bijgedragen hebben. Een initiatief waar we vandaag nog de vruchten van plukken.

Strategie 

Flanders’ FOOD heeft de ‘ontzorgings’ functie vertaald in een procesgedreven strategie waarbij de activiteiten van de medewerkers centraal staan en waarbij thema’s voor onderzoek en innovatie uitgewerkt worden via programma’s en roadmaps in een participatief proces met Vlaamse bedrijven, clusters en federaties en onderzoekspartners.

4 kwadranten Flanders' FOOD

© copyright Flanders' FOOD

Er werden vier strategische domeinen gedefinieerd. Enerzijds domeinen die de kennis bij bedrijven moeten verhogen en de horizon verbreden, en domeinen die hen anderzijds moeten helpen bij de creatie van nieuwe producten, processen en concepten, die hun economische groei aanzwengelen.

Twee kennis-gedreven actiedomeinen
 1. Lead in Knowledge: op basis van een strategische onderzoeks- en innovatieagenda (SRIA) zullen verschillende roadmaps worden opgesteld die tot (gezamenlijke) kennisontwikkeling ten behoeve van clusterleden leiden 
 2. Lead to Knowledge: het verspreiden van de beschikbare state-of-the-art en nieuw gegenereerde kennis naar een breed publiek van voedingsbedrijven
Twee business-gedreven actiedomeinen
 1. Accelerate Efficient & Effective Innovation: het ondersteunen van bedrijven bij het vertalen van kennis in concrete producten, processen en (nieuwe) concepten
 2. Cross/Create Value Chain: het samenbrengen van stakeholders om een open innovatiecultuur te bewerkstelligen om zo win-wins te creëren, leemtes op te vullen en nieuwe zakelijke opportuniteiten te vinden

De kennisgedreven strategische actiedomeinen leggen hun focus via programma’s en roadmaps, die gebaseerd zijn op de sterktes van de Vlaamse voedingssector en op de opportuniteiten/uitdagingen.

 1. Resilient and Sustainable AgriFood Systems: onderzoek naar het samenbrengen van partners doorheen de keten en doorheen sectoren om transparantie en efficiëntie te verhogen en het verlies aan hulpmiddelen en materialen te beperken.
 2. World Class Food Production: Onderzoek naar meer efficiënte productiesystemen en superieure producten met meer toegevoegde waarde.
 3. Personalised Foods and Healthy Diets: Onderzoek om een antwoord te bieden op de noden van diverse types consumenten en om de mogelijkheden van gepersonaliseerde voeding na te gaan.
 4. New and Shifting Resources: Onderzoek om een antwoord te bieden op vragen om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen voor voedingsproducten, om alternatieve grondstoffen te vinden en om een antwoord te bieden op vragen om nevenstromen vanuit landbouw- en voedingsindustrie hoogwaardiger te kunnen valoriseren.

De businessgedreven strategische actiedomeinen leggen de focus op ondersteuning van implementaties op het niveau van individuele ondernemingen. Dit door het voorzien van vlot toegankelijke piloot infrastructuur, het voorzien van een netwerk aan professionele partners, communicatie, IP, co-creatie, ... De samenwerkingen in deze actie-domeinen leggen het accent op samenwerking over de grenzen van sectoren en/of regio’s heen.