Van nevenproduct naar ‘biowortelsap’ dankzij samenwerking

Het potentieel voor nieuwe, lekkere en gezonde groentesappen in Europa is groot. De meeste groentesappen die in Europa worden verkocht zijn niet-biologisch en worden geproduceerd vanuit een keten waarbij groenten geteeld worden voor sapproductie. Recent werden de mogelijkheden om uit groentenevenstromen van biologisch herkomst groentesappen te ontwikkelen nagegaan.

Door Provalor is voor reststromen van groenten uit de gangbare teelt een systeem ontwikkeld om sap te winnen en dit vervolgens te vermarkten. Uit onderzoek vanPraktijkonderzoek Plant & Omgeving en HAS Kennis Transfer en praktijkproeven van het bedrijfsleven blijkt dat het ook technisch én economisch haalbaar is om groentesap te produceren uit de nevenstromen van de verwerkende industrie van biologische groenten. De eerste industrieel geproduceerde sappen zijn al beschikbaar.

In dit project ‘Groentereststromen naar biosap’ werden criteria ontwikkeld waaraan de reststroom moet voldoen voor veilige productie van sap van een hoge kwaliteit. Deze criteria betreffen onder andere uiterlijke aspecten zoals rotte of droge plekken, groene koppen en de afwezigheid van mycotoxinen (zie Eindrapport ‘Groentereststromen naar biosap’). Boven bepaalde grenzen kunnen afwijkingen aanleiding geven tot smaak of kleurafwijkingen van het sap en kunnen de nevenstromen niet meer worden gebruikt. Door het gebruik van een beoordelingssschema op een steekproef van 100 wortelen kan de geschiktheid snel geëvalueerd worden.

Borging van de nevenstroom onder tracking en tracing en als biologisch product moet worden toegevoegd aan bestaande procedures bij bedrijven. Dit betreft primair uitbreiding van de reikwijdte van het certificaat en vastlegging van additionele procedures in het HACCP handboek. Ook fysieke aanpassingen kunnen nodig zijn om de nevenstroom hygiënisch op te vangen. Hierbij valt te denken aan het materiaal van opvangbakken, reinigen daarvan en gekoelde tussenopslag op gemerkte locaties.

Bron

Eindrapport ‘Groentereststromen naar biosap’