Invoering REACH: ook voor de verpakkingsindustrie

De Europese Commissie publiceerde eind oktober 2003 de ontwerpverordening REACH. Dit staat voor ‘Registration, Evaluation, and Authorisation of CHemicals’. REACH geldt zowel voor reeds bestaande als voor nieuwe chemische stoffen, dus ook voor de chemische stoffen die gebruikt worden in en voor het produceren van verpakkingsmaterialen. Elke onderneming die chemische stoffen importeert, produceert of gebruikt zal zich op een optimale manier moeten voorbereiden.

 

REACH is van toepassing op de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van stoffen als zodanig of verwerkt in preparaten of voorwerpen. Door de grote hoeveelheid aan stoffen die dienen geëvalueerd te worden (30.000 stoffen), zal REACH enorme inspanningen vragen van het bedrijfsleven. Niet alleen de producenten van chemische stoffen uit de scheikundige, ferro en non-ferro sectoren zullen hiermee te maken krijgen, maar ook alle gebruikers van stoffen in tal van sectoren, waaronder natuurlijk ook de kunststofindustrie.

REACH is er gekomen doordat men vaststelde dat er onvoldoende gegevens bestaan over de effecten van veilig gebruik van bepaalde chemische stoffen. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de gebreken in de huidige Europese wetgeving, die de commercialisering heeft toegelaten van talrijke chemische stoffen die niet onderworpen werden aan een diepgaande evaluatie van risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu, terwijl een aantal van deze producten voorkomt in werkplaatsen en in heel wat consumptiegoederen zoals reinigingsproducten, cosmetica, kleding, computers,…

De gevraagde informatie over de chemische stoffen en de toegestane termijnen voor het verschaffen daarvan, hangt af van de hoeveelheid die van elke stof wordt geproduceerd, gebruikt of geïmporteerd. Bij hoeveelheden vanaf 1 ton/jaar is registratie en evaluatie verplicht. Vanaf 10 ton/jaar is daar bovenop ook een chemisch veiligheidsrapport vereist. Er geldt geen registratieverplichting voor stoffen die in hoeveelheden van minder dan 1 ton/jaar worden geproduceerd, gebruikt of geïmporteerd, voor stoffen die alleen gebruikt worden in geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik, als levensmiddelen of diervoeder en voor de niet-geregistreerde monomeren of andere stoffen die voor minder dan 2 procent in polymeren aanwezig zijn. Stoffen voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés zijn uitgesloten van de algemene registratieplicht. Deze bepalingen kunnen echter nog herzien worden bij de definitieve versie van REACH.

REACH zal vanaf ten vroegste 1 april 2007 van kracht worden. De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft op haar website heel wat informatie omtrent REACH en de gevolgen voor de bedrijven. Tevens bevat deze website een praktisch instrument om u te helpen bij de voorbereiding op REACH.

Bronnen

  • Kunststofmagazine (December 2006)
  • Pack4Food