Traceerbaarheid verpakkingsmaterialen?

Vanaf 27 oktober 2006 wordt artikel 17 (traceerbaarheid) van verordening 1935/2004 (inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen) van kracht voor leveranciers van verpakkingsmaterialen! Wat houdt dat in voor de desbetreffende bedrijven?

Traceerbaarheid houdt in dat de materialen zowel een stap terug als een stap naar voren in de keten kunnen worden opgevolgd. Het bedrijf moet dus kunnen terugvinden wie de leverancier was van de basisgrondstoffen en dient ook de afnemers van de afgewerkte producten te kennen. Daartussen dient intern een systeem te worden opgezet dat de mogelijkheid biedt om, indien er zich bvb. een probleem zou voordoen bij klanten, zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen wie de toeleverancier was van materialen uit het desbetreffende lot.

Meer specifiek vermeldt Verordening 1935/2004 vanaf 27 oktober 2006 het volgende ivm verpakking:

Artikel 17 - Traceerbaarheid

 1. De traceerbaarheid van de materialen en voorwerpen wordt in alle stadiagegarandeerd, om het toezicht, het terugroepen van producten met gebreken, de voorlichting van de consument en de vaststelling van de aansprakelijkheid te vergemakkelijken.
 2. Rekening houdend met de technologische haalbaarheid, beschikken exploitanten van bedrijven over systemen en procedures waarmee kan worden vastgesteld door en aan welke bedrijven de onder deze verordening en de uitvoeringsmaatregelen ervan vallende materialen en voorwerpen en, in voorkomend geval, bij hun productie gebruikte stoffen of producten, zijn geleverd. Deze informatie wordt op verzoek aan de bevoegde autoriteiten verstrekt.
 3. De materialen en voorwerpen die binnen de Gemeenschap in de handel worden gebracht, moeten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een passend systeem dat de traceerbaarheid ervan waarborgt door middel van etikettering of relevante documentatie of informatie.

Meer info

http://www.foodqualitynews.com/news/ng.asp?id=71417

voor aanvullende documentatie verwijzen we ook graag naar de Website van het FAVV (http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/den-alim_nl.asp) en naar de Industriële Gids voor Traceerbaarheid van Materialen die met Voedingsmiddelen in Contact komen (*). Meer informatie omtrent deze gids kan bekomen worden bij de technologische adviseurs van Pack4Food.

(*) Industrial Guideline on Traceability of Materials and Articles for Food contact : The objective of this paper is to provide guidelines to the industry on how to implement traceability in order to fulfill the requirements set down in Article 17 of the Framework Regulation (Regulation (EC) No 1935/2004) on materials and articles in contact with food.

 • APEAL, Association of European Producers of Steel for Packaging
 • BLIC, European Association of the Rubber Industry
 • CEFIC FCA, European Council of Chemistry, Food contact Additives
 • CEI-Bois, European Confederation of Woodworking Industries
 • CEPE, European Council of Paint, Printing Inks and Artists’ Colors Industry
 • CEPI, Confederation of European Paper Industries
 • CITPA, International Confederation of Paper and Board Converters in Europe
 • CIPCEL, Comité International de la Pellicule Cellulosique
 • CPIV, Standing Committee of the European Glass Industries
 • EAA, European Aluminium Association
 • ETS, European Tissue Symposium
 • EuPC, European Plastics Converters Association
 • FPE, Flexible Packaging Europe
 • FEFCO/ProBox, European Federation of Corrugated Board Manufacturers
 • FEVE, European Container Glass Federation
 • PlasticsEurope, Association of Plastics manufacturers in Europe
 • SEFEL, European Secretariat of Manufacturers of Light Metal Packaging

Bron: Pack4Food en Foodqualitynews.com