Het metabool syndroom

Steeds meer worden we geconfronteerd met de term ‘metabool syndroom’. Meer nog, één op vier Europeanen zouden lijden aan dit syndroom. Maar wat moeten we hier nu onder verstaan?

Het metabool syndroom, ook wel ‘syndroom X’ genoemd, wordt gekenmerkt door het samen voorkomen van een aantal metabole afwijkingen. Het gaat ondermeer om een hoge bloeddruk, hyperinsulinemie en afwijkende glucose tolerantie, dyslipidemie en obesitas. De exacte definitie ervan werd onlangs herzien door de internationale diabetesfederatie (mei 2005).

Definitie metabool syndroom

De klinische definitie van het metabool syndroom bestaat uit het voorkomen van centrale obesitas in combinatie met 4 andere parameters, waarvan er minimaal 2 aanwezig moeten zijn om van dit syndroom te spreken.

 1. Centrale obesitas wordt gedefinieerd door een tailleomtrek groter of gelijk aan 94 cm voor Europese mannen en groter of gelijk aan 80 cm voor Europese vrouwen.
 2. De 4 andere parameters zijn:
  1. Triglyceriden > 150 mg/dl
  2. Een laag niveau van goede HDL cholesterol: < 40 mg/dl bij mannen en < 50 mg/dl bij vrouwen
  3. Hoge bloeddruk: > 130 – 85 mm Hg
  4. Hoge glycemie in nuchtere toestand: > 110 mg/dl (Diabetes Type 2)


Volgens deze definitie zouden één op vier Europeanen lijden aan het metabool syndroom. Mensen die lijden aan dit syndroom hebben:

 • dubbel zoveel kans op overlijden,
 • 3 maal meer kans om een hart- of herseninfarct te krijgen en
 • 5 maal zoveel kans om diabetes type 2 op te lopen dan mensen die dit syndroom niet hebben.

Bron: Unilever Health Institute, Diabetes Care, 24 (4), April 2001.