Projecten

Smart WaterUse

Het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-) voeding, aquacultuur, textiel en toerisme

Smart WaterUse is een collectief interclusterproject rond het aanpakken van de waterrisico’s en slim omgaan met water binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het uiteindelijke doel van het Smart-WaterUse project is bedrijven in staat te stellen hun water- en droogtegerelateerde risico’s in kaart te brengen en aan te pakken.

Uit een VOKA bevraging bleek dat 7 op 10 ondernemingen watertekort vrezen maar dat 9 op 10 nog geen noodplan hebben. Bovendien kan 80 % niet overschakelen op een alternatieve waterbron en kan 81 % op korte termijn geen preventieve maatregelen nemen die het waterverbruik tijdelijk en significant verminderen. Om dit te vermijden zijn bedrijven genoodzaakt om hun waterverbruik te evalueren en aan te passen want de kosten en risico’s van niets doen zijn hoog.

Maar hoe kan een bedrijf beslissen welke maatregelen nodig zijn?
Voor een antwoord op deze vraag wordt de WATERBAROMETER tool ontwikkeld. Deze tool helpt bedrijven om een passend actieplan uit te stippelen richting duurzaam waterverbruik en watergerelateerde risico’s te beperken. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar alternatieve waterbronnen, monitoring, digitalisering en wetgeving.

Flanders FOOD zal hiervoor samen werken met De Blauwe Cluster, watercircle.be, VITO, Vlakwa, Centexbel, Fevia en Universiteit Gent.
Volgende activiteiten zullen opgezet worden:

  • Collectieve kennistransfer, sensibilisatie en netwerking rond waterrisico’s beheersen;
  • Ontwikkeling van een online smart-water tool: een waterbarometer tool. Met deze tool krijgt een bedrijf inzicht in zijn waterbeheer, in de risico’s van de gebruikte waterbronnen en in de aanwezigheid van alternatieve waterbronnen in de omgeving van het bedrijf. Ook zullen verschillende maatregelen worden voorgesteld waarop het bedrijf kan inzetten om zijn waterbeheer te verbeteren en het droogterisico te verlagen. Het bedrijf zal maw in een oogopslag zien welke maatregelen het meest zinvol zijn om op in te zetten.
  • Techno-economische haalbaarheid van alternatieve waterbronnen, waarbij minder geschikte waterbronnen opgewaardeerd kunnen worden. Welke technologietrein is bijvoorbeeld nodig om regenwater van een buurbedrijf in te zetten als proceswater en wat is de kost hiervan?
  • Demonstratieworkshops via pilootinstallaties die aantonen hoe men waterrisico’s kan aanpakken via monitoring en digitalisering van data
  • Wetgeving en regelgeving in het kader van waterrisico’s beheersen

Voor wie? 

Voor zowel KMO's als GO binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. 

Gebruik je water en wil je hier duurzamer mee omgaan? 

Door in de begeleidingsgroep te zitten, zit je als bedrijf front row bij alles wat te maken heeft met het aanpakken van waterrisico’s. Indien je als bedrijf wilt inzetten op een concrete waterbeheersmaatregel (vb. installeren van een debietsmeter of sensor of ... , inzetten op een alternatieve waterbron, implementatie van een waterhergebruikstechnologie, een samenwerking met een partner,...) bieden we ondersteuning in het voorbereiden van de case en de financiering ervan. Daarnaast staat de begeleidingscommissie ook open voor technologie- en dienstverleners voor waterbeheer.

Deelnemen

Indien je interesse hebt om toe te treden tot de begeleidingscommissie of graag meer informatie ontvangt, neem dan contact op met Bianca Lefevere (E: bianca.lefevere@flandersfood.com; M: 0487535898).