Wie is Flanders' FOOD?

Flanders’ FOOD wil een uniek, strategie-gedreven platform zijn dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

 

Missie

 

Wij geloven in de toekomst van de Vlaamse voedingsindustrie en samen zorgen we ervoor dat ook de volgende generaties kunnen genieten van lekkere voeding, passend bij een gezonde levensstijl. Met passie, kennis en kunde overtuigen wij bedrijven om grenzen te verleggen.

Visie

 

Flanders’ FOOD wil een leidende rol spelen in innovatie binnen de agro-food voedselketen en een hefboom zijn om van Vlaanderen een Europese topregio in voeding te maken.

 

Zo kan Flanders’ FOOD dé partner zijn om mee te werken aan de verdere ontplooiing van de Vlaamse agro-food voedselketen als wereldwijde referentie voor aanbod, kwaliteit en duurzaamheid van voedingsproducten.

Strategische doelstellingen

 

Concreet stelt FF3.0 volgende strategische doelstellingen voorop:

 • SD1 Versterken van de wetenschappelijke en technologische kennis bij de bedrijven (in het bijzonder de KMO’s) en van de kennistransfer naar bedrijven met het oog op het effectief ontwikkelen van nieuwe en/of verbeterde producten en processen
 • SD2 Aanvullen van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek met economische en maatschappelijke aspecten om implementatie van de onderzoeksresultaten te verzekeren.
 • SD3 Creëeren van een open innovatiecultuur tussen bedrijven (in het bijzonder KMO’s) en kennisinstellingen en tussen bedrijven onderling via collectieve, cooperatieve en bilaterale samenwerkingsverbanden
 • SD4 Integreren van de verschillende schakels van de waardeketen in de werking van Flanders’ FOOD alsook het initiëren, uitwerken en concretiseren van strategische, sectoroverschrijdende samenwerkingen met complementaire partners
 • SD5 Opstellen van roadmaps via 3 ondernemersgedreven platformen binnen de voedselketen om pro-actief in te spelen op de maatschappelijke en economische uitdagingen van de toekomst
 • SD6 Sensibiliseren en begeleiden van voedingsbedrijven rond de mogelijkheden van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie die innovatie versterken.
 • SD7 Inspelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke problemen met name: vergrijzing, kinderarmoede, voedselverliezen en voedselzekerheid
 • SD8 Inzetten op internationalisering door gebruik te maken van het Europees innovatie- en onderzoeksinstrumentarium om de doorstroom van internationale kennis naar bedrijven te verzekeren

Deze strategische doelstellingen kunnen opgesplitst worden in drie strategische pijlers: ‘Top Regio Vlaanderen’, ‘Voeding en Maatschappij’ en ‘1+1=3.0’.

Onder ‘Top Regio Vlaanderen’ vallen alle strategische doelstellingen en activiteiten die gericht zijn op de product- en procesontwikkeling met een economische finaliteit binnen de Vlaamse agro-foodsector, wat zich ook weerspiegelt in de visie 2020. Binnen de pijler ‘Voeding en Maatschappij’ wordt aandacht besteed aan de veranderende noden en uitdagingen van de maatschappij zoals vergrijzing, kinderarmoede, welvaartsziekten, voedselverliezen en de uitputting van voedsel-, water- en energiebronnen (duurzaamheid). De pijler ‘1+1=3.0’ stelt samenwerking in al zijn facetten centraal, zowel nationaal als internationaal.

 

Waardeketen- en sectoroverschrijdende samenwerkingen komen uiteraard in de drie pijlers aan bod.

 

De toewijzing van de verschillende strategische doelstelling aan de drie strategische pijlers wordt schematisch voorgesteld in onderstaande figuur.


 

Kernwaarden

 

Duurzame samenwerking met alle betrokkenen is gebaseerd op:

 • Betrouwbare en integere partner
 • Objectiviteit
 • Creativiteit en openheid

Stichtende leden

Stichtende Leden 2013 HOR.png 

Doelgroep

 

Als innovatieplatform stimuleert Flanders’ FOOD innovatie in de voedingsproducerende bedrijven met vestiging in Vlaanderen en hun rechtstreekse toeleveranciers uit de voedselketen (grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, technologie aanbieders, logistiek/transport/distributie). Dit is de primaire doelgroep.

 

De secundaire doelgroep omvat:

 • Voeding producerende bedrijven in de ons omliggende landen/regio’s (Wallonië, NL, FR, UK, LUX en D) en hun rechtstreekse toeleveranciers (grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, technologie aanbieders, logistiek/transport/distributie)
 • Producenten en verdelers van voedingssupplementen
 • Rechtstreekse afnemers: retail
 • Producenten van dierenvoeders
 • Consument

Binnen Flanders’ FOOD is er een onderscheid tussen de primaire doelgroep die op een pro-actieve wijze zal benaderd worden en de secundaire doelgroep die ondersteunend is van aard en noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de (Vlaamse) voedingsindustrie en de voedselketen.

 

Om invulling te geven aan het open karakter, staat Flanders’ FOOD open voor alle binnen- en buitenlandse bedrijven die wensen deel te nemen, wat ook hun band met de sector moge zijn. Bedrijven met productie en/of O&O in Vlaanderen uit sectoren buiten de voedingsindustrie en zelfs buiten Vlaanderen kunnen dan ook aansluiten.