Projecten

Future Flemish Pig

Multidisciplinaire innovatie en ketensamenwerking voor varkensvleesproductie en -producten die beantwoorden aan de veranderende wensen van consument

PROBLEEMSTELLING EN OPPORTUNITEIT

De varkensvleesverwerkende keten is in Vlaanderen sterk verankerd door traditioneel/familiaal opgebouwde’ knowhow’ in elk van zijn essentiële schakels: van genetica tot varkensvlees- en charcuterieproductie. Tezamen zorgen zij voor belangrijke economisch toegevoegde waarde. Algemeen gesteld onderhouden onafhankelijke spelers in de keten echter een leverancier – afnemer relatie, waarbij elkeen vanuit zijn positie optimaliseert. Integrale samenwerking rond product, proces of dienst is eerder beperkt, wat maakt dat de schakels aan het begin van de keten apart dreigen te evolueren van deze op het einde van de keten. De transitie van de sector naar een duurzamere productie maakt de nood tot een ketenoverschrijdende benaderingen nog prangender. Hoewel duurzaamheid diverse facetten kent, die niet in één keer tegelijk aangepakt kunnen worden, staat dierenwelzijn hoog op de agenda en vormt de voeder-voedsel competitie het vraagstuk van de toekomst. Ook het verminderen van de vleesconsumptie is een trend, terwijl in parallel consument-vleeseters hun verwachtingen verhogen op het vlak van smaak- en eetkwaliteit. Deze diverse uitdagingen vragen een multidisciplinaire aanpak, collectieve onderzoeksinspanningen, informatie-uitwisseling tussen ketenactoren en het ontwikkelen van op elkaar afgestemde innovaties. Op zijn beurt opent dergelijke samenwerking opportuniteiten voor grondstof-gebaseerde productontwikkelingen en laat het toe om beter te beantwoorden aan de toekomstige noden van de vleesverwerkende industrie en de retail.

DOELSTELLING

Dit onderzoeksproject heeft als doel innovaties in genetica, diervoeding, slacht en verwerking bij Piétrain gekruiste vleesvarkens op elkaar af te stemmen en te combineren om antwoorden te bieden aan de diverse en aan elkaar gerelateerde uitdagingen van de varkensproductie en -verwerkingsketen in Vlaanderen. Via een multidisciplinaire onderzoeksbenadering wordt bovendien gezocht naar inzichten die op langere termijn kunnen bijdragen tot de rol van vleesvarkens in circulaire agrovoedingssystemen. Verder wordt kennis verworven over hoe datasharing geïmplementeerd kan worden via innovatieve gefedereerde blockchaintechnologie en hoe dit meerwaarde kan creëren door verhoogde transparantie te bieden rond ontwikkelde strategieën ter verbetering van dierenwelzijn, efficiëntie in kweek- of slachtprocessen, kwaliteitsaspecten van smaak of voedselveiligheid in zowel vleesporties als gedroogde hammen en dit niet alleen voor betrokken ketenspelers maar evenzeer voor eindconsumenten.

INHOUD

Het werkplan is er op gericht om 1/ strategieën te ontwikkelen die dierenwelzijn verbeteren, 2/ verliezen te verminderen, zowel op dierniveau (voor slachten) als op karkasniveau (na slachten), 3/ smaak en kwaliteit van vers varkensvlees en gedroogde ham tot op een door de consument waarneembaar niveau te verbeteren, 4/ nieuwe, mechanistische inzichten te bekomen over de weerbaarheid van vleesvarkens met een Piétrain als vader ten opzichte van belangrijke schommelingen in het voeder, zeker als dat voeder in hoofdzaak opgebouwd wordt door variabele en vezelrijke nevenstroomingrediënten (feed resilience), 5/ het potentieel te ontluiken van blockchaintechnologie in de varkensproductie en -verwerkingsketen op basis van een betere transparantie en geautomatiseerde traceerbaarheid.

VALORISATIE

De gegeneerde kennis zal aanleiding geven tot verschillende valorisatie-opportuniteiten bij de verschillende partners die sterk gerelateerd zijn aan hun specifieke positie in de varkensketen. Hoewel de verschillende beoogde implementaties van de projectresultaten onderling afhankelijk zijn van de andere partners, laat dit ook additieve en synergetische waardecreatie toe, vooral voor de onafhankelijke spelers in de Vlaamse varkensproductie en -verwerkingsketen.

Het strategische basisonderzoek in dit project loopt vooruit op de state-of-the-art en heeft een breder valorisatiepotentieel dan dat van de bedrijven in het consortium. De fundamentele inzichten in de weerbaarheid van vleesvarkens ten aanzien van het gebruik van vezelrijke bijproducten en variatie in voeder en de interactie hiervan met genetica zijn potentieel bruikbaar voor nieuwe toepassingen in de transitie naar een meer duurzame veehouderij met focus op een verminderde feed-food competitie. Het project zal zowel wetenschappelijke artikels opleveren als kennis en methodologieën, die op hun beurt aanleiding geven tot nieuwe onderzoeksprojecten en bedrijfsgerelateerde vervolgprojecten. Zo zorgen UGent, ILVO, KU Leuven, HoWest en Flanders’ FOOD voor de verdere ontwikkeling en overdracht van nieuwe kennis die kan leiden tot unieke valorisatiemogelijkheden in de Vlaamse agrovoedingsindustrie.

UITVOERDERS

  • Bivit
  • Debra Group
  • Dekeyzer-Ossaer
  • Flanders’ FOOD
  • Howest campus Brugge, Applied Computer Science
  • ILVO, Eenheid Dier
  • KU Leuven, Onderzoeksgroep Livestock Genetics
  • Universiteit Gent, Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten (LANUPRO)
  • Vlaamse Piétrain Fokkerij
  • Vleeswaren Corma

PROJECTBEHEER

Steven Van Campenhout, Flanders’ FOOD

INSPIRATIE?

Bedrijven kunnen bij Flanders’ FOOD ondersteuning vinden voor dit type van projecten indien dit past in één van de (of meerdere) roadmaps binnen de strategische onderzoeks- en innovatieagenda.

Dit project van het ‘ICON’ type past in de roadmap ‘varken tot charcuterie’, concept ‘Supremepig‘ en wordt gesubsidieerd door VLAIO.