Platformen

TG Voedselverliezen

Hoe kunnen we voedselverliezen reduceren in productie-eenheden en doorheen de keten?
 • Preventie en on-line monitoring a.d.h.v. sensoren
 • Automatisatie en minder manuele handelingen, gebruiksvriendelijkere toestellen
 • Communicatie en digitalisatie doorheen de keten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
 • Inzetten op product- en procesinnovatie voor een hoogwaardige verwerking van de verliezen.

Acties voor de themagroep Voedselverliezen:

 1. In samenspraak met de aanwezige bedrijven op de kick-off van het platform Duurzaamheid willen we inzetten op preventie en online monitoring met behulp van sensoren en op automatisatie met minder manuele handelingen en gebruiksvriendelijkere toestellen. Flanders’ FOOD is hier niet aan zijn proefstuk toe met de lopende projecten Sensors For Food en Food Factory of the Future. Ook het project i-FAST, dat begin 2016 opgestart wordt en dat als doel heeft om bedrijven in staat te stellen om meer en betere analyses uit te voeren op vlak van productkwaliteit, productontwikkeling en procesbewaking, zal inspelen op bovenstaande doelstelling. Bedrijven die in dit thema geïntroduceerd willen worden en kennis willen opdoen van de vele mogelijkheden kunnen steeds contact opnemen met de projectcoördinatoren veerle.degraef@flandersfood.com en lieselotte geerts@flandersfood.com.
 2. Naast verliezen in de verschillende productie-eenheden willen we ook inzetten op meer communicatie en digitalisatie doorheen de keten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit doen we in samenspraak met de verschillende sectorfederaties in de keten, waaronder FEVIA.
 3. Flanders' FOOD neemt concrete acties voor haar rekening binnen 3 actieprogramma's van de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020:
  • Actieprogramma 1: De bedrijven in de keten ondersteunen om voedselverliezen tegen te gaan (cfr. Materialenscan)
  • Actieprogramma 3: Bedrijven sensibiliseren, inspireren en engageren tegen voedselverlies
  • Actieprogramma 8: Onderzoek ondersteunt keten en overheid
 4. Flanders’ FOOD geeft gratis advies om voedselverlies te voorkomen en nevenstromen optimaal te valoriseren via de Materialenscan. Dit initiatief van de OVAM en Agentschap Ondernemen stelt Flanders’ FOOD in staat het materialenverbruik in een bedrijf in kaart te brengen en te bekijken op welke manier grondstoffen efficiënter kunnen ingezet worden.
 5. Voor de themagroepen Voedselverliezen en Valorisatie Nevenstromen zal een gezamelijke roadmap uitgewerkt worden waarin de verschillende mogelijkheden en opportuniteiten voor het reduceren van voedselverliezen in kaart zullen worden gebracht.

Bepaal mee de projecten en het vervolg van deze acties binnen deze themagroep en registreer u hier.