Platformen

Platform Kwaliteit

Uitstekende reputatie van de voedingsindustrie op het vlak van kwaliteit behouden en uitbouwen

Al 10 jaar kwaliteit op 1

Sinds de oprichting van Flanders’ FOOD bijna 10 jaar geleden is kwaliteit de onbetwiste nummer 1 binnen de aangeboden diensten en georganiseerde activiteiten.

De cijfers liegen er niet om: meer dan 1000 verleende technologische adviezen, 41 onderzoeksprojecten met 226 verschillende bedrijven en 32 onderzoeksgroepen en 91 studiedagen, workshops en opleidingen met meer dan 4700 deelnames.

Toch voelt Flanders ‘FOOD de nood om de verschillende acties op vlak van kwaliteit op elkaar af te stemmen en een structuur in het leven te roepen om een duidelijke en breed gedragen visie te ontwikkelen.

Doelstellingen

Bedrijven uit de voedingssector, kenniscentra, netwerkorganisaties en andere stakeholders tekenden de krijtlijnen van het platform uit op de kick-off.

Een eerste belangrijke doelstelling is een inventarisatie van de noden en opportuniteiten voor de industrie. Via voting gaven de bijna 70 deelnemers aan dat ze het meeste mogelijkheden zien op het vlak van stabiliteit en houdbaarheid (44%), gevolgd door hygiëne (15%), smaak (13%) en allergenenbeheer (11%).

Op de kick-off van het platform kwaliteit verkenden de 3 themagroepen het terrein in parallelle inspiratie- en brainstormsessies.

Om de noden van de voedingssector scherp te stellen en opportuniteiten op te sporen zullen bedrijven en betrokken stakeholders in 2015 en 2016 regelmatig samenkomen in 3 verschillende themagroepen.

Bedrijven krijgen tijdens de bijeenkomsten van de themagroepen de mogelijkheid om innovatieve ideeën af te toetsen bij collega’s en andere stakeholders. Tegelijk bieden deze inspirerende netwerken oplossingen voor mogelijke hindernissen en een gestructureerde voorbereiding op de toekomst. Een belangrijke output is het definiëren van topics voor het voedingsonderzoek van morgen wat zal uitmonden in nieuwe business, producten en processen.

Tezamen met de betrokken stakeholders - en bovenal de bedrijven - willen we in het voorjaar 2016 mee gezicht geven aan de toekomst en roadmaps opstellen voor de themagroepen onder dit platform. Laat uw stem horen en neem deel aan één - of meerdere - van onze workshoptrajecten!

3 themagroepen

Met de ideeën van de kick-off gaan we aan de slag in drie themagroepen. Dit zijn kleine groepen van bedrijven (en eventueel experten) waar we met deze concrete input samen ideeën uitwerken in projecten en cases.

Themagroep smaak en AromaStilaan wordt de toegevoegde waarde van sensorische analysen steeds meer onderlijnd. In deze context vragen voedingsbedrijven uitdrukkelijk naar meer mogelijkheden tot opleiding en training.

De smaakbeoordeling tijdens de ontwikkelingsfase van voedingsproducten gebeurt op vandaag onvoldoende representatief. Het ontbreken van een erkend accreditatieorgaan wordt door de voedingsindustrie naar voren geschoven als werkpunt. Wanneer bepaalde sensorische parameters tijdens productontwikkeling moeten bijgestuurd worden, gebeurt dit eerder door ‘trial & error’ dan door gerichte analyses.

Zowel over smaakverschillen tussen regio’s, leeftijdsgroepen, … als over smaakdegradatie, smaakvorming, en smaakinteracties is kennis erg gegeerd.

Klik voor de acties hier.

Themagroep Microbiologie & hygiëne

In de voedingsindustrie blijkt dat het hygiënisch ontwerp van productielijnen in het algemeen zeer goed is. Verbetering is mogelijk bij uitbreiding en slijtage van deze lijnen, maar zeker ook bij het ‘fit for purpose’ ontwerp van gebouwen of zones. Ook de mogelijke adaptatie van micro-organismen aan stress-condities kan een bedreiging vormen voor de voedselveiligheid of vroegtijdig bederf veroorzaken.

Wanneer het aankomt op product- en procesinnovaties doet de Belgische voedingsindustrie het opvallend beter dan onze buurlanden. Maar niet alles is mogelijk. Conserveermiddelen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar weggelaten worden en bedrijven slagen er met de huidige bewaartechnieken niet meer in om de houdbaarheid van sommige gekoelde producten significant te verlengen. Op vlak van allergenen is het ontbreken van maximaal toegelaten limieten vaak een struikelblok.

Klik voor de acties hier.

Themagroep kwaliteitscontrole en procesoptimalisatie

Sensoren zijn cruciaal voor kwaliteitscontrole en procesbewaking. In de toekomst wordt meer en meer verwacht van intelligente sensoren. Die doen meer dan enkel meten want ze zijn ook in staat om zelf het proces bij te sturen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kostprijs van de sensoren en de meerwaarde die gegenereerd kan worden.

Een aantal innovatieve technologieën zoals hyperspectrale camera’s, millimetergolfsensoren en 3D x-stralen tomografie bieden nieuwe mogelijkheden voor productontwikkeling. Daarnaast kunnen sensoren ook nuttig zijn bij het evalueren van de goede werking van de procesapparatuur en het zelfstandig managen van preventief onderhoud.

Meten is één ding, maar alle relevante informatie uit de data extraheren is iets helemaal anders. Er is nood aan meer kennis over dataverwerking. Deze insteek leunt ook aan bij de principes van PAT (process analytical techologies) die in de farmaceutische industrie reeds goed zijn ingeburgerd.

Klik voor de acties hier.

Kick-off

Op 26 september werd het Platform Kwaliteit gelanceerd. Een netwerkevent waar het thema kwaliteit omlijnd werd en waar er na een aantal inspirerende presentaties, gebrainstormd werd rond de verdere invulling van de voorgestelde thema’s.

Presentaties van de kick-off vindt u hier.

Roadmap Kwaliteit

We zullen met de roadmap kwaliteit een visie voor de agrovoedingsindustrie uitwerken. Belangrijk hierbij is dat deze visie gedeeld wordt door alle stakeholders en de roadmap ook een handige tool wordt met een duidelijke strategie en acties op korte termijn.

Op het programma voor u: inspiratie, interessante brainstorm sessies, samen visie ontwikkelen en netwerking. Mis deze kans niet om uw stem te laten horen en mee te werken aan de toekomst van de agrovoedingsindustrie. Workshopdeelnemers krijgen toegang tot de bijhorende documenten en resultaten.

Voor deelname aan de workshops kan je hier inschrijven. Deelname is gratis.

Deelnemen

De themagroepen van de ondernemersgedreven platformen richten zich in eerste instantie tot bedrijven uit de voedingssector. Registreer hier om als bedrijf deel te nemen aan één of meerdere themagroepen en motiveer uw deelname.

Themagroep Smaak en aroma: http://www.flandersfood.com/deelname-formulier-themagroep-smaak-en-aroma

Themagroep Microbiologie en Hygiëne: http://www.flandersfood.com/deelname-formulier-themagroep-micobiologie-e...

Themagroep Kwaliteitscontrole en procesoptimalisatie: http://www.flandersfood.com/deelname-formulier-themagroep-kwaliteitscont...